Uddevalla får egen whis­ky­mäs­sa

Bohusläningen - - Uddevalla - MATHILDA ALVEFLO 0522-99200 matalv@bo­husla­ning­en.se

Un­der lör­da­gen går start­skot­tet för Ud­de­val­las nya whis­ky­mäs­sa. Bland eng­els­ka Ches­ter­fi­eld­möb­ler kom­mer det fin­nas 100 oli­ka sor­ters whis­ky och ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren bakom hop­pas på en suc­cé. – Vad jag vet har det ald­rig fun­nits nå­got så­dant här i Uddevalla in­nan, sä­ger Tom­my Kind­hult.

In­tres­set för whis­ky har fun­nits länge för Tom­my Kind­hult som fast­na­de för de rö­ki­ga sma­ker­na re­dan som 18-åring. Se­dan dess har han hun­nit med att bå­de dri­va whis­ky­klubb och blog­ga om whis­ky, och nu vill han de­la med sig av sitt in­tres­se.

– In­tres­set har växt med åren. Jag tyc­ker att när man dric­ker en god whis­ky så är det in­te ba­ra en flas­ka som står där. Det är hund­ra­å­ri­ga tra­di­tio­ner där man lärt sig brän­na whis­ky på oli­ka sätt. Det finns så myc­ket att lä­ra sig om dryc­ken, sä­ger han.

Tom­my Kind­hult hop­pas att mäs­san ska upp­skat­tas av bå­de ny­bör­ja­re som en­tu­si­as­ter och det kom­mer fin­nas oli­ka ty­per av whis­ky för oli­ka smaklö­kar. Fle­ra svens­ka och lo­ka­la bryg­ge­ri­er kom­mer ock­så fin­nas re­pre­sen­te­ra­de på mäs­san.

– Vi kom­mer ha bå­de Smögen Whis­ky och Uddevalla bryg­ge­ri här. Det är kul att job­ba li­te mer med de lo­ka­la bryg­ge­ri­er­na. Det kom­mer för­hopp­nings­vis fin­nas nå­got för al­la, även en­tu­si­as­ter som re­dan pro­vat många sor­ter, men man ska kom­ma hit med öpp­na sin­nen, sä­ger Tom­my Kind­hult.

För­u­tom pröv­ning av dryck bju­der mäs­san även på mat, li­te mu­sik och så klart myc­ket prat om whis­ky.

– Jag tror och hop­pas att folk kom­mer bli nöj­da. Det är all­tid kul när det hän­der sa­ker i sta­den så nu sat­sar vi på Ud­de­val­las förs­ta whis­ky­mäs­sa, sä­ger Tom­my Kind­hult.

”Det är all­tid kul när det hän­der sa­ker i sta­den.”

Bild: TOM­MY KIND­HULT

CAFÉ I ENGELSK STIL. De­lar av mäs­san kom­mer att hålls i Tom­my Kind­hults café där in­red­ning­en går i gam­mal engelsk stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.