Bil i brand på Torp

Bohusläningen - - Uddevalla - CA­MIL­LA HAAGEN 0522-99200 Ca­mil­la.haagen@stam­pen.com

En bil på väg till Gö­te­borg fat­ta­de eld mitt un­der färd och tving­a­des stan­na vid Torp köp­cent­rum. Fö­ra­ren fick hjälp att släc­ka bran­den med en pul­ver­släc­ka­re och bi­len fick bär­gas.

Lar­met om bil­bran­den kom till SOS strax in­nan kloc­kan 17 på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten var det en per­son­bil som var på väg till Gö­te­borg som av oklar an­led­ning bör­ja­de brin­na un­der färd. Fö­ra­ren tving­a­des där­för stan­na till på en par­ke­ring vid Torp Köp­cent­rum.

EN­LIGT HÅKAN AXELSSON på rädd­nings­tjäns­ten, ska det un­der om­stän­dig­he­ter­na ha gått bra för fö­ra­ren.

– Per­so­nen lyc­ka­des stan­na bi­len och fick hjälp av någ­ra and­ra som ha­de en pul­ver­släc­ka­re i sin bil. Så det var mer el­ler mind­re släckt när vi kom på plats, sä­ger Håkan Axelsson, styr­ke­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten i Uddevalla.

Bi­len kom­mer att bär­gas från plat­sen och fö­ra­ren ska ha kla­rat sig ut­an någ­ra ska­dor.

Bran­den ska ha star­tat i mo­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.