Fak­ta: An­ders Da­ni­els­son

Bohusläningen - - Uddevalla -

* Ål­der: 64 år. * Ak­tu­ell som: Lands­höv­ding i Väst­ra Götaland (2017 -). * Ut­bild­ning: Ju­rist, po­lis­chef. * Spe­ci­al­ut­bil­dad: Vid FBI Na­tio­nal Aca­de­my i Vir­gi­nia, USA. * Fa­milj: Två vux­na barn. * Upp­växt: Ar­löv hos mam­ma och pap­pa som job­ba­de på soc­ker­fa­bri­ken. * Fri­tids­in­tres­se: Spring­er fle­ra gång­er i vec­kan och har bland an­nat tolv ma­ra­ton­lopp bakom sig. Spring­er sitt tred­je Gö­te­borgsvarv i år. Gil­lar att lä­sa. * Kör: En Mi­ni­coo­per pri­vat. I job­bet en ladd­hy­brid (su­permil­jö­bil) av mär­ket Vol­vo med pri­vat­chauf­för. * Bor: Lands­höv­ding­ens tjäns­te­bo­stad i Gö­te­borg. * Tjä­nar: 105 600 kro­nor i må­na­den. * Bra på: Ing­et sär­skilt, men hyf­sad på myc­ket (eget om­dö­me). * Säm­re på: Att åka skrid­skor. * Fa­vo­rit­mat: Fisk i al­la for­mer. * Stolt över: Mitt liv, mi­na barn och mi­na vän­ner. * Upp­drag i lands­höv­dings­rol­len: Ord­fö­ran­de i Vat­ten­de­le­ga­tio­nen i Väs­ter­ha­vet, vilt­för­valt­nings­de­le­ga­tio­nen, läns­sty­rel­sens In­syns­råd. * Stat­lig ut­re­da­re: Bland and­ra Po­lis­rätts­ut­red­ning­en, Po­lis­da­taut­red­ning­en. * Ti­di­ga­re upp­drag: Läns­po­lis­mäs­ta­re i Skå­ne (2002-2007), ge­ne­ral­di­rek­tör Sä­po (2007-2012), ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­gra­tions­ver­ket (2012-2016), ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Rö­da Kor­set (2016-2017).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.