Kul­tur­pris till Ter­je Fredh

Bohusläningen - - Lysekil - ULF BLOMGREN 0522-992 39 ub@bo­husla­ning­en.se

Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Ter­je Fredh till­de­la­des på tors­da­gen året pris från kul­tur­för­e­ning­en ”Lysekil i vå­ra hjär­tan”.

Det är fem­te gång­en för­e­ning­en de­lar ut sitt pris. Den bil­da­des av bok­hand­la­re Hasse Ekbrand och ord­fö­ran­den he­ter Finn Jons­son – fö­re det­ta ord­fö­ran­de för Vol­vo.

– Vi val­de att de­la ut ett lit­te­ra­tur­pris i år i sam­band med kul­tur­vec­kan. Vå­ra pris ska till per­so­ner, gär­na för­fat­ta­re, som gjort nå­got som på­ver­kat Lysekil i po­si­tiv rikt­ning. Här finns många för­fat­ta­re, men få li­ka pro­duk­ti­va och hi­sto­riskt in­tres­se­ra­de som Ter­je Fredh, sä­ger Hasse Ekbrand på Ly­se­kils bok­han­del.

”Här finns många för­fat­ta­re, men få li­ka pro­duk­ti­va och hi­sto­riskt in­tres­se­ra­de som Ter­je Fredh.”

HASSE EKBRAND Ly­se­kils bok­han­del

Ter­je Fredh, 84, har skri­vit över 50 böc­ker ge­nom åren. Han har haft ton­vikt på vad som hän­de på ha­vet ut­med Bo­hus­läns kust 1939 - 1946. Fle­ra av dem har va­rit un­der­lag för tv-fil­mer.

– Det har bli­vit and­ra världs­kri­gets histo­ria, sä­ger Fredh som 1995 ock­så skrev en bok be­ställd av re­ge­ring­en ”Krigs­seg­la­re”, samt en bok om nors­ka sjö­män som dog på ha­vet un­der kri­get, be­ställd av en norsk stif­tel­se.

– Den in­ne­bar myc­ket grä­van­de ihop med fors­ka­re ifrån Ki­na, Hol­land, Eng­land och Nor­ge, minns Fredh som är jät­te­glad för pri­set hem­ma i Lysekil, sä­ger han. Är du fär­dig­skri­ven i bok­for­mat snart?

– Nja, nu trap­par jag ner nå­got. Men det kom­mer en ny bok ”Mi­ne­ra­de far­vat­ten” fö­re jul. Den kan nog bli den sista boken från mig.

Bild: INGVAR SPETSMARK

KULTURPRISTAGARE. Ter­je Fredh har för­fat­tat över 50 böc­ker och är en upp­skat­tad fö­re­drags­hål­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.