Sam­ma re­sa –dub­belt så dyr för­säk­ring

Bohusläningen - - Konsument - MIA PETTERSSON mia.pettersson@gp.se

Två par ska ta hus­bi­len till söd­ra Eu­ro­pa. De är i sam­ma ål­der, ska åka sam­ma da­tum och ta sam­ma väg ner. Och bå­da är kun­der hos Läns­för­säk­ring­ar. Trots det får Lars och Le­na-ka­rin be­ta­la mer än dub­belt så myc­ket som Ann-kristin och Leif för sin re­se­för­säk­ring.

”De de­lar risk med varand­ra och var och en skyd­dar sig och sin egen­dom mot ska­da. Mot­pre­sta­tio­nen är att man är med och de­lar på kost­na­den för ska­dor som and­ra rå­kar ut för även när man som in­di­vid är ska­de­fri.”

BJÖRN SCHWEDIN,

FÖR­SÄK­RING:

sak­för­säk­rings­chef, Läns­för­säk­ring­ar Gö­te­borg och Bohuslän

EX­AKT HUR DE räk­nar ut si­na ta­rif­fer för­blir en af­färs­hem­lig­het, men en­ligt ho­nom be­ror en pris­skill­nad som den­na ge­ne­rellt på re­spek­ti­ve bo­lags hi­sto­ris­ka ska­deut­fall.

– Om vi har drab­bats av sto­ra ska­dor på om­rå­det åter­speglas det i hur vi sät­ter pre­mi­er­na. Så prick­fria kun­der får be­ta­la för and­ras ska­dor?

– Det är väl själ­va grund­tan­ken med för­säk­ring, kanske i syn­ner­het i ett öm­se­si­digt bo­lag som Läns­för­säk­ring­ar, sä­ger Björn Sched­win.

Han syf­tar på fö­re­ta­gets struk­tur, som in­ne­bär att kun­der­na ock­så är de­lä­ga­re.

– De de­lar risk med varand­ra och var och en skyd­dar sig och sin egen­dom mot ska­da. Mot­pre­sta­tio­nen är att man är med och de­lar på kost­na­den för ska­dor som and­ra rå­kar ut för även när man som in­di­vid är ska­de­fri.

HUSBILSÄGAREN LARS ALMQVIST kan kö­pa för­kla­ring­en till pris­skill­na­den, men tyc­ker att Läns­för­säk­ring­ar i så­da­na fall bor­de va­ra tyd­li­ga­re i sin mark­nads­fö­ring med att de be­står av oli­ka bo­lag.

– Ge­me­ne man tän­ker ju på det som ett och sam­ma, sä­ger han.

– Jag kan för­stå att det kan ver­ka för­vir­ran­de, men sva­ret är att vi är 23 se­pa­ra­ta bo­lag som sam­ar­be­tar un­der ett ge­men­samt va­ru­mär­ke. Of­tast är det en styr­ka, ef­tersom vi kan va­ra lo­ka­la på ett an­nat sätt, sä­ger Björn Sched­win från Läns­för­säk­ring­ar Gö­te­borg och Bohuslän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.