Sjör­äd­da­re be­red­da när ol­je­larm går

Bohusläningen - - Oss Emellan -

14 OK­TO­BER 2008. Sjör­ädd­ning­en på Smögen kan nu även gö­ra in­sat­ser vid ol­je­ut­släpp. Det­ta se­dan sta­tio­nen ut­rus­tat smed ett spe­ci­ellt mil­jö rädd­nings­släp.

– Tack va­re det kan vi nu gö­ra ett ”förs­ta för­band på mil­jön” i hän­del­se av ett ut­släpp och för­hind­ra att ol­jan spri­der sig, sa An­ders Jöns­son, pro­jek­t­an­sva­rig på Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet, när han i mån­dags­ö­ver­läm­na­de ett cer­ti­fi­kat till Lars Hans­son, upp­sy­nings­man vid sta­tio­nen på Smögen.

Cer­ti­fi­ka­tet be­vi­sar att per­so­na­len ge­nom­gått nöd­vän­dig ut­bild­ning och är kun­nig att han­te­ra slä­pet. I förs­ta hand ska slä­pet an­vän­das i när­he­ten av ham­nar och i när­lig­gan­de skär­gårds­om­rå­den när­lo­ka­la rädd­nings­tjäns­ter el­ler ham­nä­ga­re kal­lar på hjälp. Men det kan även bli ak­tu­ellt med in­sat­ser ute till havs, i fall kust­be­vak­ning­en lar­mar.

Sjör­ädd­ning­ens sta­tion på Smögen är den fem­te ilan­dets om in­vig smed mil­jö rädd­nings­släp. To­talt kom­mer 20 sta­tio­ner längs Sve­ri­ges kust e ratt­va­ra ut­rus­ta­de med mil­jö rädd­nings­släp in omen snar fram­tid.

– Slä­pen har ti­di­ga­re till­hört För­svars­mak­ten. Nu när det bli vit­för­änd­ring­ar där fick vi på Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet för­frå­ga natt ta över­en­de l släp .20 av vå­ra sta­tio­ner har nap­pat på er­bju­dan­det, sa An­ders Jöns­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.