NYTT PÅ HÖGERNIO

Bohusläningen - - Bohusläningen - ER­IK WEIEFORS 0709 94 84 80 er­ik.weiefors@bo­husla­ning­en.se

När Henrik Er­lands­son in­te läng­re finns kvar i Kropps herr­trupp har klub­ben ta­git in er­sät­ta­re ut­i­från. Un­der som­ma­ren vär­va­des Ax­el Räm­hed och Da­vid Bruns­son som la­gets nya hö­ger­ni­or.

20-åri­ge Räm­hed är ur­sprung­li­gen från Lud­vi­ka och spe­la­de se­nast i Lin­des­berg. Bruns­son, som fyl­ler 19 se­na­re i höst, kom­mer från Karl­stad där han spe­lat med Skå­re och Hell­ton.

– Bå­da är re­la­tivt oru­ti­ne­ra­de och kon­kur­re­rar om sam­ma plats. Da­vid spe­lar mer i luf­ten som skytt och Ax­el lyc­kas mer när han skju­ter från gol­vet el­ler på ge­nom­brott. Den vik­ti­gas­te bi­ten att lä­ra sig är för­svars­spe­let och se­dan byg­ger vi på med an­falls­spe­let, sä­ger Kroppsträ­na­ren Gun­nar Blom­bäck om si­na väns­ter­hän­ta ny­för­värv.

AX­EL RÄM­HED ÄR Kropps straff­skytt och en ag­gres­siv spe­la­re.

– Jag gil­lar att de­la ut stryk och få stryk. Det är all­tid gött att få en smäll på nä­san för då tän­der jag till li­te ex­tra och när jag blir arg är jag som bäst. Då kan det brin­na till or­dent­ligt, men ut­an­för pla­nen är jag hur snäll som helst, sä­ger dal­ma­sen som ha­de To­bi­as Pettersson som trä­na­re i Lin­des­berg.

Da­vid Bruns­son har ti­di­ga­re spe­lat som kant­spe­la­re men i Kropps an­vänds han på nio me­ter. Det har va­rit en om­ställ­ning.

– Jag är fort­fa­ran­de li­te feg ibland och det har va­rit tufft i in­led­ning­en. Fram­åt har det gått helt okej men bak­åt är det käm­pi­ga­re. Jag kan bli li­te sen ut och mås­te gå in hår­da­re i si­tu­a­tio­ner­na, sä­ger 18-åring­en själv­kri­tiskt.

DE NYA HÖGERNIORNA har mat­chats un­ge­fär li­ka myc­ket och har sam­ma mål­fa­cit ef­ter två om­gång­ar i di­vi­sion 1. Men två mål var i pre­miä­ren mot Kär­ra och yt­ter­li­ga­re fy­ra bor­ta mot S-hof har in­te hjälpt Kropps till någ­ra po­äng i ta­bel­len.

Att nyförvärven slåss om sam­ma po­si­tion gyn­nar Kropps i läng­den.

– Det är ro­ligt med kon­kur­rens, det be­hövs för att ut­veck­las mer, sä­ger Ax­el Räm­hed som tror att la­gets förs­ta se­ger när­mar sig. Da­vid Bruns­son: – Det är rätt skönt för jag vet att Ax­el finns bakom mig om jag in­te pre­ste­rar. Han är mer en kraft­spe­la­re och jag lig­ger li­te läng­re bak. Vi har två hyf­sat jäm­na hö­ger­ni­or.

Kropps har två nya hö­ger­ni­or in­för årets sä­song. En som vill ha stryk och en som vill ge mer stryk. Ax­el Räm­hed och Da­vid Bruns­son har hit­tills de­lat på spel­ti­den.

DE TVÅ INLEDANDE för­lus­ter­na i se­ri­en kom mot två topp­tip­pa­de lag och bland de tuf­fas­te mot­stån­dar­na. Då är chan­sen till förs­ta se­gern stör­re i hel­gen.

På lör­da­gen kom­mer H F Di Vi­de till Uddevalla. De är ut­veck­lings­lag till Ystads IF i Hand­bolls­li­gan och ett ungt gäng som in­lett med två för­lus­ter. Blir det Kropps el­ler skå­ning­ar­na som stry­ker po­ängnol­lan i ta­bel­len?

Bild: ER­IK WEIEFORS

KONKURRENTER. Kropps har två al­ter­na­tiv på högernio och hit­tills un­der sä­song­en har Ax­el Räm­hed och Da­vid Bruns­son de­lat på spe­la­ti­den – med li­ka många mål som fa­cit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.