Karn­ström dröm­mer om kvalet

Bohusläningen - - Sport - ER­IK WEIEFORS

Rös­sös Em­ma Karn­ström tän­ker på kvalet mot Brom­ma­poj­kar­na he­la ti­den. Fak­tiskt till och med när hon so­ver. – Dröm­mar­na är in­te all­tid san­na men vi vann, sä­ger hon.

Se­dan se­gern hem­ma mot Gaut­hiod för två vec­kor se­dan, då se­rie­se­gern säk­ra­des, har spe­lar­na i Rös­sö en­dast haft en sak på nät­hin­nan. Kvalet till Elitettan som av­görs med två mat­cher mot BP.

Dä­re­mel­lan spe­la­des en 0–0match mot Gö­te­borgs DFF.

– Vi pre­ste­ra­de in­te på topp och ha­de fo­kus på nå­got an­nat, kon­sta­te­rar Em­ma Karn­ström som byt­te av Ir­vi­na Baj­ra­mo­vic till den and­ra halv­le­ken.

Fo­kus har hon dä­re­mot lagt på hel­gens förs­ta mö­te av två mot BP. Dag som natt, i va­ket till­stånd och i söm­nen spe­las mat­chen upp i 21-åring­ens hu­vud.

– Jag har drömt om mat­chen fle­ra nät­ter i rad, dröm­mar­na är in­te all­tid san­na men vi vann de gång­er som jag har drömt. Jag är tag­gad med­ve­tet och omed­ve­tet, be­rät­tar hon.

DEN RIKTIGA MAT­CHEN spe­las på Rim­ner­sval­len på sön­dag och då kom­mer Em­ma Karn­ström att va­ra va­ken till hund­ra pro­cent. Hon gil­lar det av­gö­ran­de lä­get hen­nes lag ställs in­för.

Rös­sö vet att Brom­ma­poj­kar­na är bra men den in­for­ma­tio­nen räc­ker för la­gets tred­je bäs­ta mål­skytt.

– Skönt att in­te ve­ta så myc­ket om mot­stån­dar­na för då blir det mer fo­kus på vå­rat spel. Vi tag­gar till li­te ex­tra då, sä­ger Karn­ström som hop­pas och tror att Uddevalla och Bohuslän slu­ter upp för att stöt­ta Rös­sö i kvalet.

Då kan det bä­ra än­da upp till Elitettan.

– Det skul­le va­ra häf­tigt. Jag är tag­gad men det krävs myc­ket jobb in­nan det.

Bild: ER­IK WEIEFORS

PEPPAD. Em­ma Karn­ström un­der en Rös­sö­trä­ning i vec­kan. For­war­den är tag­gad in­för sön­da­gens kval till Elitettan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.