Gör mu­sik ut­an att va­ra till lags

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - MA­RIA LUND­BERG 0522-99000 marlun@bo­husla­ning­en.se

De kal­lar sin mu­sik för pas­siv ag­gres­siv elektro­vis­pop. I vå­ras släpp­te KC Ba­by en sing­el som hand­lar om hur det var att växa upp i Lysekil. I fre­dags släpp­te de ett full­ängd­sal­bum.

– Vi var och spe­la­de i Lysekil i som­ras ut­an­för Vikar­vet och hop­pas att vi kan kom­ma till­ba­ka. Men nu är vi ute på en tur­né och ska spe­la på De­ba­ser i Stock­holm, Ne­fer­ti­ti i Gö­te­borg, och Plan B i Mal­mö, sä­ger Kaj­sa Mag­nars­son.

HON KOM­MER FRÅN Skaftö, men bor nu­me­ra i Gö­te­borg, och har läst kom­po­si­tion med kom­bi­na­tio­nen ljud­konst på mu­sik­hög­sko­lan i Gö­te­borg.

– An­ting­en gör jag ljud­konst­verk och spe­lar själv, el­ler så gör jag mu­sik till fö­re­ställ­ning­ar och film.

Men så bör­ja­de hon job­ba med Con­ny Nim­mer­sjö, gi­tar­rist i Bob Hund, och för­ra året star­ta­de de du­on KC Ba­by. Men nam­net till trots sjung­er de på svens­ka, till synt, samp­ler och gi­tarr. * Kaj­sa Mag­nars­son: Föd­des på Skaftö 1985 och bor i Gö­te­borg. Hon har job­bat med ljud­konst, sjung­it på klub­bar och gjort mu­sik till fö­re­ställ­ning­ar och film i ett fler­tal län­der. Är ut­bil­dad i kom­po­si­tion på Hög­sko­lan för mu­sik och har läst kom­bi­na­tio­nen in­rikt­ning ljud­konst. Hon har även läst konst på uni­ver­si­te­tet i Ber­lin. Con­ny Nim­mer­sjö: Föd­des i Äng­el­holm 1967 och bor i Stock­holm. Con­ny Nim­mer­sjö har bå­de spe­lat som so­lo­ar­tist och job­bat med mu­si­ker som Jo­a­kim Thå­ström och Pugh Ro­ger­feldt. Dess­utom är han gi­tar­rist i Bob Hund.

– Jag bör­ja­de med sång och sjöng jazz när jag var yng­re, och när jag bör­ja­de job­ba med Con­ny Nim­mer­sjö kän­de jag att det var ro­ligt att bör­ja sjunga igen.

PÅ FRE­DA­GEN SLÄPP­TE de full­längd­sal­bu­met Li­la Blå, som lan­se­ras bå­de på vi­nyl och cd. Men nå­got te­ma för al­bu­met vill Kaj­sa Mag­nars­son in­te ringa in.

– Nja, vi för­sö­ker in­te va­ra nå­gon till lags med vår mu­sik, ut­an vi gör mu­sik som vi vill gö­ra och är oss själ­va. Tex­ter­na kan hand­la om bå­de sto­ra och små sa­ker, som lå­ten ”Lo­ja­li­tet”, som hand­lar om lång­sik­tigt po­li­tiskt tän­kan­de, men även om vän­skap och hur man kan iso­le­ra sig i sin re­la­tion.

HON GER ETT an­nat ex­em­pel.

– Jag tän­ker på i som­ras som var en ona­tur­ligt varm som­mar, sam­ti­digt så hän­der sa­ker i ens liv. Det pri­va­ta och värl­den blan­das ihop.

De­ras förs­ta sing­el är en li­te lay­back prat­sjung­en låt om spruck­na läp­par och rast­lös­het, som an­das bå­de tungt ve­mod och kär­lek.

– ”Klia till­ba­ka” är en sing­el som vi släpp­te i maj. Den hand­lar om hur det är att växa upp och gå på hög­sta­di­et i Lysekil.

I sep­tem­ber släpp­te de sin and­ra sing­el.

– Sing­eln ”Växa el­ler blomst­ra” hand­lar om kär­lek och om att lå­ta nå­gon växa.

KC Ba­by är en duo med hem­ort i Gö­te­borg och Stock­holm. De bil­da­des 2017 av Kaj­sa Mag­nars­son och Con­ny Nim­mer­sjö.

FULLÄNGDSALBUMET LI­LA BLÅ

in­ne­hål­ler tio spår och är svårt att gen­re­be­stäm­ma. Bå­de mu­si­ka­liskt och in­ne­hålls­mäs­sigt. Men det an­das te­a­ter, klubb och även en del en­sam­het. Ett av de mest spän­nan­de är ”Jag går”, där Kaj­sa Mag­nars­son och Con­ny Nim­mer­sjö sjung­er a ca­pel­la på ett ödes­mät­tat och mys­tiskt sätt. Vad skul­le du kal­la er mu­sik?

– KC Ba­by spe­lar en pas­siv ag­gres­siv elektro­vis­pop.

Bild: HAMPUS AN­DERS­SON

KC BA­BY. Kaj­sa Mag­nars­son och Con­ny Nim­mer­sjö kom­mer med KC Ba­by till Ne­fer­ti­ti i Gö­te­borg den 24 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.