Åle­ri i Ljungski­le

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - MA­RIA LUND­BERG 0522-99000 marlun@bo­husla­ning­en.se

”Det vik­ti­gas­te är att vi ut­veck­las i vårt må­le­ri ge­nom vår ge­men­skap”

AN­NI­KA GUSTAVS­SON

– Någ­ra av oss var ele­ver för Ru­ne Hur­tig på ABF:S må­lar­sko­la, och när den la­de ner gick vi ihop och star­ta­de må­lar­för­e­ning­en Ka­sen, sä­ger An­ni­ka Gustavs­son.

DE BJU­DER IN fö­re­lä­sa­re, går på ut­ställ­ning­ar och hyr in kurs­le­da­re bland an­nat. I höst kom­mer konst­nä­ren och bild­pe­da­go­gen Mar­tin Sjö­berg från Not Qui­te i Feng­ers­fors till för­e­ning­en. Och så må­lar de till­sam­mans.

– Men man kan in­te kom­ma till oss för att lä­ra sig att må­la, det är ing­en må­lar­sko­la, sä­ger Yvon­ne An­tons­son.

– Det vik­ti­gas­te är att vi ut­veck­las Ka­sen i vårt må­le­ri ge­nom vår ge­men­skap. Och vi kän­ner varand­ra väl, så vi vå­gar sä­ga vad vi tyc­ker. Ibland står vi och må­lar till­sam­mans, men vi må­lar myc­ket var och en för sig ock­så, sä­ger An­ni­ka Gustavs­son.

Hon må­lar ock­så land­skap i akryl, men med li­te mer upp­brut­na for­mer som tvin­nas in i varand­ra med pen­sel­drag och färg­fält i oli­ka stor­le­kar. ”Kom­po­si­tion” som hon kal­lar en av si­na bil­der är kanske ett pas­san­de namn.

YVON­NE AN­TONS­SON akryl­mål­ning ”Höst” stolt­se­rar som en poin­til­lis­tisk färg­ka­val­kad i rött, grönt och näs­tan svart. Den häng­er i ett hörn i när­he­ten av två väl­digt grö­na bil­der av Sol­veig West­lund, även de i akryl. Mål­ning­ar­na har ele­ment i sig som text och for­mer som lik­nar sym­bo­ler, och ger en käns­la av de­sign el­ler af­fisch­konst.

Det finns även kust­land­skap, hö­nor och näck­ro­sor i oli­ka ut­tryck i de mer fö­re­stäl­lan­de bil­der­na. 46 mål­ning­ar av 21 per­so­ner ska­par gi­vet­vis en stil­bland­ning, men det ge­men­sam­ma in­tryc­ket av må­lar­för­e­ning­en Ka­sens med­lems­ut­ställ­ning är att de vi­sar fram ett tra­di­tio­nellt må­le­ri.

– JAG TYC­KER att vi har fått ihop en ut­ställ­ning som hål­ler kva­li­tén. Vi har med många bil­der, så det är in­te lätt att hänga. Vi får ju sor­te­ra bort även bra bil­der som in­te häng­er ihop med de and­ra, sä­ger Mats Samu­els­son.

Bild: MA­RIA LUND­BERG

Kulturens hus i Ljungski­le. De vi­sar även ur­klippspär­mar från för­e­ning­ens

ABSTRAKT. Mats Samu­els­son må­lar mer ab­strak­ta bil­der, även om man kan ana en kyr­ko­bygg­nad med fri rums­lig­het i akryl­mål­ning­en ”Do­men”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.