Jak­ten på pla­net X in­ten­si­fie­ras

VE­TEN­SKAP: SOLSYSTEMET KAN HA EN NI­ON­DE PLA­NET

Bohusläningen - - Vetenskap - RO­LAND JO­HANS­SON/TT

En ny dvärg­pla­net, kal­lad The Goblin, har upp­täckts långt bort­om Plu­to. Den lil­la him­la­krop­pen har en ba­na som stär­ker miss­tan­kar­na om att det finns en ni­on­de, äk­ta pla­net – kal­lad pla­net X – i ut­kan­ter­na av vårt sol­sy­stem.

The Goblin lig­ger på ett av­stånd av tolv mil­jar­der kilo­me­ter från so­len, el­ler mer än dub­belt så långt bort som Plu­to.

Men det är när dvärg­pla­ne­ten är som när­mast so­len. The Goblin har en ex­tremt el­lip­tisk ba­na – när den är som mest av­läg­sen är av­stån­det till so­len över 300 mil­jar­der kilo­me­ter.

Den be­fin­ner sig då i den in­re de­len av Oorts ko­met­moln, ett vid­sträckt bäl­te av ko­me­ter som om­ger solsystemet och ut­görs av res­ter från dess bildan­de.

Fö­ga för­vå­nan­de tar det lång tid för The Goblin att cirk­la ett varv runt so­len – cir­ka 40 000 år.

Dvärg­pla­ne­ten, som kom­mer att be­skri­vas i Ast­ro­no­mi­cal Jour­nal, upp­täck­tes av fors­ka­re i USA led­da av ast­ro­no­men Scott Shep­pard vid Car­ne­gie In­sti­tu­tion for Sci­ence i Washing­ton. Det tog dem tre år att lis­ta ut hur den rör sig.

DET ENOR­MA AV­STÅN­DET till The Goblin, som egent­li­gen har be­teck­ning­en 2015 TG387, gör att * Solsystemet, det vill sä­ga so­len och dess när­mas­te om­giv­ning i Vin­ter­ga­tan, upp­stod för cir­ka 4,6 mil­jar­der år se­dan.

* Det be­står – för­u­tom av so­len – av pla­ne­ter­na, ett an­tal dvärg­pla­ne­ter, samt ett myc­ket stort an­tal as­te­ro­i­der och ko­me­ter.

* Bort­om de åt­ta kän­da pla­ne­ter­na lig­ger det så kal­la­de Kui­per­bäl­tet, ett skikt med hund­ra­tu­sen­tals små him­la­krop­par – dvärg­pla­ne­ter, as­te­ro­i­der, rymd­grus. Den störs­ta av him­la­krop­par­na i bäl­tet är Plu­to.

* He­la sy­ste­met om­ges av Oorts ko­met­moln, som be­står av res­ter ef­ter sy­ste­mets bildan­de. Det lig­ger på ett av­stånd av minst 0,8 ljusår från so­len. den in­te på­ver­kas av gra­vi­ta­tio­nen från de sto­ra pla­ne­ter­na i solsystemet; Ju­pi­ter, Sa­tur­nus, Ura­nus och Nep­tu­nus.

Så vad styr dess ex­cent­ris­ka ba­na? En­ligt Shep­pard och hans kol­le­gor ty­der allt på att den på­ver­kas av drag­nings­kraf­ten från nå­gon stor him­la­kropp.

DE HAR TI­DI­GA­RE ob­ser­ve­rat lik­nan­de ba­nor hos and­ra ex­tremt av­lägs­na ob­jekt i solsystemet. Det­ta har lett till hy­po­te­sen att det finns en stor pla­net nå­gon­stans där­u­te, gömd i ut­kan­ten av vårt sol­sy­stem, som hug­ger tag i mind­re him­la­krop­par och styr de­ras ba­nor.

Den­na pla­net X är i så fall vårt sol­systems ni­on­de pla­net – stör­re än jor­den, men mind­re än Nep­tu­nus. Upp­täck­ten av The Goblin har stärkt miss­tan­kar­na om att den verk­li­gen ex­i­ste­rar. Den lär in­te bli lätt att hit­ta med tan­ke på av­stån­den där ute, men sö­kan­det lär in­ten­si­fie­ras yt­ter­li­ga­re ef­ter det nya fyn­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.