Ny fart i frå­gan om tåg Oslo­gö­te­borg

LY­SE­KIL: VILL OM­VAND­LA TJOCKOL­JA TILL BEN­SIN OCH DIE­SEL

Bohusläningen - - Sidan 1 -

VÄSTSVE­RI­GE: På Oslo-kon­fe­rens presenterades idéer om ut­byggd järn­väg mel­lan Nor­ge och Sve­ri­ge. Längst har Oslo-stock­holm kom­mit.

Förs­ta ste­get mot en ut­bygg­nad av Pre­em­raff i Ly­se­kil har ta­gits. Mark- och mil­jö­dom­sto­len i Vä­ners­borg har gett klar­tec­ken till den pla­ne­ra­de sats­ning­en.

– Jag har in­te hun­nit sät­ta mig in i do­men i de­talj än­nu. Men det här är en vik­tig pus­sel­bit som fal­lit på plats. Jag vill ock­så sä­ga att det här är en del av fle­ra be­slut som mås­te tas in­nan sats­ning­en kan ge­nom­fö­ras, sä­ger Pe­ter Abra­hams­son, chef på Pre­em­raff i Ly­se­kil un­der fre­da­gen.

An­led­ning­en till att Pre­em­raff gör den här sats­ning­en är att de vill om­vand­la 2,5 mil­jo­ner ton tjockol­ja till die­sel och ben­sin var­je år. Det som ska byg­gas är bland an­nat en så kal­lad Re­si­due hyd­rocrac­ker som be­hövs för att om­vand­la de tyng­re frak­tio­ner­na av tjockol­ja till sva­vel­fri ben­sin och die­sel.

– Ef­ter­frå­gan på tjockol­ja mins­kar kraf­tigt, sä­ger Pe­ter Abra­hams­son.

SATS­NING­EN IN­NE­BÄR ATT pro­duk­tio­nen på raf­fi­na­de­ri­et kom­mer att öka från 11,4 mil­jo­ner ton till 13,4 mil­jo­ner ton rå­ol­ja var­je år.

Pre­em­raff har se­dan star­ten ar­be­tat med att mins­ka ut­släp­pen av sva­vel och kvä­ve­ox­id.

I dag hand­lar de­bat­ten om ut­släp­pen av kol­di­ox­id och kli­mat­för­änd­ring­ar. Den här de­len in­går in­te i mil­jö­till­stån­det ut­an re­gle­ras i han­deln om ut­släpps­rät­ter.

Sats­ning­en in­ne­bär att ut­släp­pen ökar från 1,7 mil­jo­ner ton till 3,4 mil­jo­ner ton ut­släpp av kol­di­ox­id var­je år. Det in­ne­bär att Pre­em­raff blir den an­lägg­ning i Sve­ri­ge som kom­mer att släp­pa ut mest kol­di­ox­id.

Pe­ter Abra­hams­son fram­hål­ler

Bild: OLOF OHLS­SON

FÅR BYG­GA UT RAF­FI­NA­DE­RI­ET. Nu har förs­ta ste­get ta­gits när det gäl­ler den pla­ne­ra­de ut­bygg­na­den av Pre­em­raff i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.