Får klar­tec­ken för mil­jard­sats­ning

LY­SE­KIL: Ol­je­raf­fi­na­de­ri­et Pre­em­raff får klar­tec­ken från mark- och mil­jö­dom­sto­len att byg­ga ut raf­fi­na­de­ri­et i Ly­se­kil. Det som ska byg­gas är en an­lägg­ning som kan om­vand­la tjockol­ja till ben­sin och die­sel.

Bohusläningen - - Sidan 1 - INGVAR SPETSMARK 0703-444215 is@bo­husla­ning­en.se

En ut­bygg­nad av Pre­em­raff i Ly­se­kil be­räk­nas kos­ta 15 mil­jar­der kro­nor och sys­sel­sät­ta cir­ka 3 000 per­so­ner. Där­med skul­le det bli en av de störs­ta in­du­stri­in­ve­ste­ring­ar­na i Sve­ri­ge. Men ett an­tal pus­sel­bi­tar mås­te fal­la på plats in­nan ut­bygg­na­den kan sät­ta igång.

Det störs­ta fö­re­ta­get i Ly­se­kil kan kom­ma att bli än­nu stör­re. Det står klart när mark- och mil­jö­dom­sto­len i Vä­ners­borg un­der fre­da­gen gav grönt ljus för en ut­bygg­nad (se ar­ti­kel in­till).

– Mil­jö­till­stån­det var en av fle­ra de­lar som är nöd­vän­di­ga att lö­sa in­nan sats­ning­en kan ge­nom­fö­ras, sä­ger Pe­ter Abra­hams­son, chef på Pre­em­raff i Ly­se­kil.

MEN IN­NAN PRE­EM kan gå vi­da­re med en ut­bygg­nad be­hö­ver frå­gan om eko­no­min lö­sas. Det är nå­got som fö­re­ta­get nu för­sö­ker ar­be­ta med.

– Det som vi hål­ler på med är bland an­nat att tit­ta när­ma­re på hur sats­ning­en ska kun­na fi­nan­sie­ras. Den siff­ra som vi an­vän­der in­ternt i nu­lä­get är 15 mil­jar­der kro­nor. Man får in­te glöm­ma bort att det här är ett kom­pli­ce­rat pro­jekt som krä­ver många in­gen­jörstim­mar.

Det är sty­rel­sen för Pre­em som ska ta be­slu­tet att ge­nom­fö­ra sats­ning­en som kom­mer att bli den störs­ta i Pre­em­raffs histo­ria. Ett så­dant be­slut kan kom­ma i slu­tet av 2019 el­ler i bör­jan av 2020, en­ligt Abra­hams­son.

PLA­NER­NA PÅ EN ut­bygg­nad av raf­fi­na­de­ri­et i Ly­se­kil är lång ifrån ny. Re­dan för tio år se­dan fanns långt fram­skrid­na pla­ner på att byg­ga nå­got som kal­las för coo­ker som ock­så kan om­vand­la tjockol­ja till re­na­re bräns­len. Men fi­nan­s­kri­sen 2008 stop­pa­de den sats­ning­en.

Dess­utom åter­står ar­be­te med hur själ­va kon­struk­tio­nen ska kom­ma att se ut. Pre­em har till­sam­mans med det ame­ri­kans­ka bo­la­get Be­owulf Ener­gy ti­di­ga­re teck­nat ett sam­ar­bets­av­tal för att un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na att kun­na byg­ga en ny an­lägg­ning i Ly­se­kil som in­ne­bär att i stort sett all tjockol­ja som trans­por­te­ras till Brofjor­den med ol­je­tan­kers kan om­vand­las till sva­vel­fri ben­sin och die­sel.

EN VIK­TIG DEL som är in­blan­da­de i pro­jek­tet på raf­fi­na­de­ri­et job­bar in­ten­sivt med är hur den nya an­lägg­ning­en ska byg­gas. Det hand­lar näm­li­gen om att öka raf­fi­na­de­ri­ets yta med mel­lan 30 och 50 pro­cent. I dag äger Pre­em sto­ra mark­om­rå­den runt raf­fi­na­de­ri­et där ut­bygg­na­den kom­mer att ske.

– Vi tit­tar ock­så på oli­ka sätt när det gäl­ler att hål­la ne­re be­man­ning­en, sä­ger Pe­ter Abra­hams­son. Men vi räk­nar med att det be­hövs cir­ka 3 000 per­so­ner som kom­mer att job­ba med själ­va ut­bygg­na­den.

Be­ske­det i Mark och mil­jö­dom­sto­len in­ne­bär att pro­ces­sen kan kom­ma igång. Det fak­tum att raf­fi­na­de­ri­ets äga­re Mo­ham­med Al Amou­di i nu­lä­get är fri­hets­be­rö­vad i Sau­dia­ra­bi­en kom­mer in­te att på­ver­ka pla­ner­na ut­an Pre­ems sty­rel­se har rätt att gå vi­da­re i pro­ces­sen, en­ligt Niclas Bran­ting­son, press­chef på Pre­em.

”Mil­jö­till­stån­det var en av fle­ra de­lar som är nöd­vän­di­ga att lö­sa in­nan sats­ning­en kan ge­nom­fö­ras”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.