Ut­veck­ling som ska­par sto­ra be­hov

Bohusläningen - - Uddevalla - INGVAR SPETSMARK 0703-444215 is@bo­husla­ning­en.se

Den pla­ne­ra­de ut­bygg­na­den av Pre­em­raff in­ne­bär ett stort be­hov av till­fäl­li­ga och per­ma­nen­ta bo­stä­der i Ly­se­kils kom­mun. Dess­utom görs för­sök att för­bätt­ra vägar­na till och från kom­mu­nen. Det hand­lar om för­bätt­ring­ar bå­de av läns­väg 161 och 162.

– Vi har re­dan bör­jat ar­be­ta för att den här sats­ning­en ska kun­na ge­nom­fö­ras. Det man in­te får glöm­ma bort är att pro­duk­tio­nen på Pre­em­raff är kom­pli­ce­rad och att det hand­lar om att ut­veck­la el­ler av­veck­la verk­sam­he­ten, sä­ger Ja­no­lof Jo­hans­son (S), kom­mu­nal­råd i Ly­se­kils kom­mun.

DEN PLA­NE­RA­DE UT­BYGG­NA­DEN kom­mer att på­ver­ka Ly­se­kils kom­mun och ett an­tal när­lig­gan­de kom­mu­ner på oli­ka sätt. Cir­ka 3 000 per­so­ner vän­tas del­ta i ut­bygg­na­den av raf­fi­na­de­ri­et. Det krä­ver sto­ra sats­ning­ar när det gäl­ler till­fäl­ligt bo­en­de i fle­ra kom­mu­ner. En ar­bets­grupp har bil­dats i Ly­se­kil för att ar­be­ta med den här frå­gan.

– Det finns ett an­tal om­rå­den för till­fäl­ligt bo­en­de som vi hål­ler på Kom­mu­nal­råd, Ly­se­kils kom­mun att tit­ta när­ma­re på, sä­ger Jan-olof Jo­hans­son.

En av de som ar­be­tar med frå­gan om till­fäl­li­ga bo­stä­der är Stig Nil­son på Pre­em­raffs in­for­ma­tions­av­del­ning.

– Vi har va­rit på be­sök i fle­ra kom­mu­ner som lig­ger i när­he­ten av Ly­se­kil och in­for­me­rat om ut­bygg­na­den och vad det in­ne­bär. Det finns ett stort in­tres­se för den här sats­ning­en om den ge­nom­förs, sä­ger han.

DET KOM­MU­NA­LA BOSTADSBOLAGET Ly­se­kils­bo­stä­der pla­ne­rar att byg­ga fler hy­res­rät­ter.

– Det finns tre om­rå­den i dags­lä­get som vi tit­tar när­ma­re på. En sak som är ak­tu­ellt är att byg­ga om Ly­se­kils­hem­met till bo­stä­der. Det finns ock­så en kom­mu­nalt ägd tomt i när­he­ten av Ly­se­kils­hem­met som kan bli ak­tu­ellt. Dess­utom un­der­sö­ker vi om det går att byg­ga nya bo­stä­der i ett om­rå­de på Slät­ten som har namnet Re­vol­vern. Där vill vi i förs­ta hand byg­ga bo­stä­der i det om­rå­det som pas­sar för barn­fa­mil­jer, sä­ger Christi­na Jo­hans­son, vd på Ly­se­kils­bo­stä­der.

Ut­bygg­na­den av raf­fi­na­de­ri­et kom­mer även ock­så att in­ne­bä­ra ökad tra­fik på vägar­na. Fö­re­trä­da­re från Ly­se­kils kom­mun har ny­li­gen va­rit i kon­takt med Tra­fik­ver­ket och dis­ku­te­rat vad som kan gö­ras för att få en bätt­re stan­dard av läns­väg 161.

– Vi har ock­så haft en dis­kus­sion om läns­väg 162, sä­ger Jan-olof Jo­hans­son.

”Det finns ett an­tal om­rå­den för till­fäl­ligt bo­en­de som vi hål­ler på att tit­ta när­ma­re på.”

JAN-OLOF JO­HANS­SON (S)

PRE­EM­RAFF TOGS I drift 1975 och het­te då Scan­raff. Det fanns pla­ner på att byg­ga yt­ter­li­ga­re ett raf­fi­na­de­ri med namnet Stats­raff men den sats­ning­en ge­nom­för­des ald­rig. När raf­fi­na­de­ri­et togs i drift 1975 pro­du­ce­ra­des i förs­ta hand vil­la­ol­ja och bräns­le till far­tyg. I dag är mer­par­ten av det bräns­le som till­ver­kas ben­sin och die­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.