Ad i dom­stol

Bohusläningen - - Uddevalla - INGVAR SPETSMARK 0703-444215 is@bo­husla­ning­en.se

”Det här är en vik­tig pus­sel­bit som fal­lit på plats.”

PE­TER ABRA­HAMS­SON

att det hand­lar om en glo­bal frå­ga.

– Det vi vill gö­ra är att till­ver­ka bräns­len som gör stör­re mil­jönyt­ta än vad tjockol­jan gör. Det stäm­mer att ut­släp­pen av kol­di­ox­id kom­mer att öka. Det be­ror på att vi mås­te an­vän­da myc­ket vät­gas i pro­ces­sen. Men till­stån­det in­ne­bär ock­så att vi fått klar­tec­ken att an­vän­da oli­ka ty­per av för­ny­el­se­ba­ra rå­va­ror i pro­ces­sen, vil­ket är po­si­tivt. Dess­utom del­tar vi i ett för­sök som går ut på att kol­di­ox­i­den ska tryck­sät­tas för att bli fly­tan­de och se­dan åter­fö­ras ner un­der jord­skor­pan.

Do­men från mark och mil­jö­dom­sto­len in­ne­bär att den nya hyd­rocrac­kern får lov att byg­gas.

I TI­DI­GA­RE SKE­DE har Na­tur­vårds­ver­ket läm­nat syn­punk­ter på Pre­ems an­sö­kan om att få byg­ga Chef, Pre­em­raff ut raf­fi­na­de­ri­et. Det har då hand­lat om in­vänd­ning­ar mot Pre­em AB:S ut­red­ning av­se­en­de den röd­lis­ta­de frans­flad­der­mu­sen som hörts på in­spel­ning­ar. I fre­da­gens dom kon­sta­te­ras att ”pro­jek­tets på­ver­kan på för­ut­sätt­ning­ar­na att upp­rätt­hål­la gynn­sam be­va­ran­de­sta­tus för frans­flad­der­mus i dess na­tur­li­ga ut­bred­nings­om­rå­de, kan in­te an­ses va­ra otillå­tet för­svå­ran­de.”

FÖR­U­TOM DISPENS FRÅN för­bu­det i art­skydds­för­ord­ning­en när det gäl­ler att ska­da el­ler för­stö­ra frans­flad­der­mu­sens vi­loplat­ser får Pre­em ock­så dispens mot för­bud mot grä­va upp blå­sip­por på den plats där hyd­rocrac­kern ska lig­ga.

Bild: RONNY B NILS­SON

Ly­se­kil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.