Bo­la­get flyt­tar från då­tid till nu­tid

VÄSTSVE­RI­GE: KON­FE­RENS PE­KAR UT NYA RIKTNINGAR

Bohusläningen - - Sidan 1 - ANDERS LÖWSTEDT 0522-99200 anders.lows­tedt@bo­husla­ning­en.se

För någ­ra vec­kor sen sam­la­de Bo­hus­bi­en­na­len runt tre­hund­ra deltagare i Ud­de­val­la för att dis­ku­te­ra ut­veck­ling­en av Bo­hus­ba­nan. Stäm­ning­en var där po­si­tiv och vi­sa­de stor ener­gi i frå­gan.

I vec­kan or­ga­ni­se­ra­de Norsk­svensk Han­dels­kam­mer i Oslo en järn­vägs­kon­fe­rens med ru­bri­ken ”Snab­ba­re järn­väg mel­lan Nor­ge och Sve­ri­ge, för in­no­va­tion, kon­kur­rens­kraft och in­teg­ra­tion”. På kon­fe­ren­sen av­hand­la­des bland an­nat frå­gan om en järn­vägs­för­bin­del­se mel­lan Oslo och Gö­te­borg.

DEN FÖ­RE DET­TA nors­ke topp­di­plo­ma­ten Kai Ei­de, bas för Norsk­svens­ka han­dels­kam­ma­ren i Oslo, sam­la­de po­li­ti­ker, fi­nans­folk och tjäns­te­män med sär­skilt in­tres­se för järn­vägs­frå­gan. Han pe­ka­de på ris­ker­na att stå ut­an­för ett väl sam­man­bun­det järn­vägs­nät sö­derut med Eu­ro­pa.

– Det finns en enorm kraft i det här. Tar vi in­te tag i det nu kom­mer det kos­ta oss med stor pe­ri­fe­ri­se­ring, sä­ger Kai Ei­de.

Ett ex­em­pel på att ta tag i en järn­vägs­sats­ning är att bil­da ett bo­lag. Om det ta­la­de Öre­bro­po­li­ti­kern och nu­me­ra vd:n Jo­nas Karls­son (S) med bo­la­get Stock­holm Oslo 2.55 AB. Ägar­na av bo­la­get är re­gi­o­ner och kom­mu­ner längs den tänk­ta sträck­ning­en mel­lan Oslo och Stock­holm. Jo­nas Karls­sons upp­gift är att på­skyn­da ut­bygg­na­den av bätt­re tåg­tra­fik mel­lan Oslo och Stock­holm.

– Vi har valt att in­te sit­ta och vän­ta på vår tur för en ut­bygg­nad ut­an ta­git tag i det själ­va, sä­ger Jo­nas Karls­son.

Han be­rät­tar att de har kun­nat vi­sa att det finns en sam­hälls­e­ko­no­misk lön­sam­het i en ut­bygg­nad. Ti­digt har de ta­git kon­takt med konsulter och fi­nan­siä­rer för att få fart och ska­pa en tyd­lig­het i frå­gan.

– Det är in­te re­gi­o­ner och kom­mu­ner som dri­ver i egen sak. Vi har va­rit tyd­li­ga i bud­ska­pet och vi­sar på att det finns sta­bil enig­het bland vå­ra kom­mu­ner och re­gi­o­ner, sä­ger Jo­nas Karls­son.

DET ÄR IN­TE kons­tigt att del­ta­gar­na på kon­fe­ren­sen som fö­re­trä­der idén om ut­bygg­nad mel­lan Oslo Gö­te­borg av­und­sjukt lyss­nar på Jo­nas Karls­son. Stock­holm Oslo 2.55 AB star­ta­de för drygt två år sen och har re­dan fått in­fra­struk­tur­mi­nis­tern Tomas Ene­roth att sät­ta upp pro­jek­tet som en pri­o­ri­te­rad frå­ga.

– Jo, det har gått fort. Vå­ra ti­di­ga kon­tak­ter på fi­nan­sie­rings­si­dan har va­rit av­gö­ran­de, sä­ger Jo­nas Karls­son.

Bör­je Lund­vall från Nor­dis­ka In­ve­ste­rings­ban­ken in­ty­ga­de det­ta och be­rät­ta­de att pro­jek­tet var tyd­ligt och lätt att nap­pa på.

– Vi ser nu en för­änd­ring på fi­nan­sie­rings­si­dan. Nor­den är at­trak­tivt för in­ter­na­tio­nel­la sto­rin­ve­ste­ra­re med lång­sik­ti­ga av­kast­nings­krav. Kor­rup­tions­ris­ken är väl­digt låg, vi har stark lag­stift­ning och vi har haft en lång po­li­tisk sta­bi­li­tet, sä­ger han.

Han be­rät­tar att vi går mot mer kom­mer­si­el­la mo­del­ler med delade ris­ker. Fi­nan­sie­ring­en är ing­en be­grän­san­de fak­tor, en­ligt Bör­je Lund­vall.

Men då krävs po­li­tisk enig­het. Det me­nar Ni­na Sol­li, re­gi­on­di­rek­tör för Nä­rings­li­vets Ho­ve­d­or­ga­ni­sa­sjion (NHO). Hon in­ty­gar att det, lik­som i Sve­ri­ge, va­rit rö­rigt i frå­gan om hur ut­bygg­na­den av järn­vä­gen ska ske sö­derut.

– Öst­fold lik­som Väst­ra Gö­ta­land är en del av Eu­ro­pa och det är vik­tigt för kom­pe­tenstill­gång­en och ex­port­mark­na­der­na att vi byg­ger ut, sä­ger Ni­na Sol­li.

Nu ska ett bo­lag för pro­jek­tet star­tas. På ett mö­te den 23 no­vem­ber pla­ne­ras det ti­di­ga­re sam­ar­be­tet Oslo Gö­te­borg (OG) läg­gas ned och ett bo­lag bil­das med ägar­na Gö­te­borgs Stad, Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, Öst­fold Fyl­ke, Akers­hus Fyl­ke (mot­sva­ran­de re­gi­o­ner el­ler lands­ting), och Oslo kom­mu­ne. Bo­lags­nam­net som fö­reslås är Swenor Rail AB.

– Jag stic­ker ut ha­kan och sä­ger att det här kom­mer att bli av nu, sä­ger Siv Hen­ri­et­te Jacob­sen som är Fyl­kesord­fö­ran­de i Öst­folds Fyl­ke.

Väst­ra Gö­ta­landre­gi­o­nens Max Falk vill av­vak­ta be­slu­ten den 23 no­vem­ber in­nan han kom­men­te­rar.

– Det finns inga be­slut än­nu men det finns fle­ra skäl att få igång ett bo­lag el­ler an­nan or­ga­ni­sa­tion som är de­di­ke­rad det­ta upp­drag, sä­ger Max Falk.

Ett bo­lag kom­mer att bil­das för järn­vägs­pro­jek­tet Oslo-gö­te­borg. Det med­de­la­des på järn­vägs­kon­fe­rens i Oslo i vec­kan. En av ägar­na blir Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.

Bild: LASSE EDWARTZ

BRÅDA DAGAR. På mån­dag ska allt va­ra klart. Kon­tors­che­fen Hen­rik Mogart på Läns­för­säk­ring­ar tycks dock in­te va­ra stres­sad. Nu läm­nar bo­la­get de gam­la omo­der­na lo­ka­ler­na till ett tipp­topp kon­tor i kvar­te­ret Eol.

Bild: ANDERS LÖWSTEDT

PO­LI­TI­KER, FI­NANS­FOLK OCH TJÄNS­TE­MÄN. I vec­kan or­ga­ni­se­ra­de Norsk-svensk Han­dels­kam­mer i Oslo en järn­vägs­kon­fe­rens med ru­bri­ken ”Snab­ba­re järn­väg mel­lan Nor­ge och Sve­ri­ge, för in­no­va­tion, kon­kur­rens­kraft och in­teg­ra­tion”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.