På väg från 1800-tal till ny­bygg­da kon­torslo­ka­ler

Bohusläningen - - Uddevalla - AG­NE­TA KÄLLBERG 0522-992 27 ak@bo­husla­ning­en.se UD­DE­VAL­LA

Nu läm­nar de 1800-ta­let bakom sig och flyt­tar in i nu­ti­den. Det är en stolt kon­tors­chef på Läns­för­säk­ring­ar som vi­sar runt i ny­byg­get.

Hen­rik Mogart och hans om­kring 40 an­ställ­da läg­ger sista han­den på in­flytt­ning­en i kon­to­ret i kvar­te­ret Eol, bred­vid Pingst­kyr­kan. På mån­dag ska det va­ra klart. Från att ha ar­be­tat i en char­mig, men omo­dern mil­jö kom­mer de till en tipp­topp ar­bets­plats.

– Det gam­la kon­to­ret i Kock­s­ka grän­den var för stort, gam­malt och omo­dernt. Nu sit­ter al­la på sam­ma plan i stäl­let för på tre oli­ka. Vi kom­mer när­ma­re varand­ra. Och den tek­ni­ken som vi har här fanns in­te alls i det gam­la hu­set, sä­ger Hen­rik Mogart.

NEJ, NOG TYCKS det va­ra det se­nas­te när det gäl­ler tek­nis­ka hjälp­me­del som un­der­lät­tar ar­be­tet. Gott om mö­tes­rum och tys­ta rum, om man vill job­ba ifred.

– Vi ska ar­be­ta ak­ti­vi­tets­ba­se­rat, det vill sä­ga ut­an fas­ta plat­ser, mål­sätt­ning­en att vi ska rö­ra på oss. Al­la har ett eget skåp där man kan för­va­ra si­na sa­ker. Skå­pen kan ba­ra öpp­nas med den an­ställ­des kod­bric­ka, men du kan även ge en kol­le­ga tillå­tel­se att kom­ma in i skå­pet, om du skul­le va­ra sjuk till ex­em­pel.

DET ÄR KA­KA ARKITEKTER i Gö­te­borg som står för ut­form­ning­en. Och det finns ett tänk ge­nom he­la in­te­ri­ö­ren.

– Fär­ger­na fång­ar upp det som är Bo­hus­län, med stad och hav, skog och berg. Grönt i tys­ta rum ger en käns­la av lug­net i sko­gen till ex­em­pel.

Det 900 kvadrat­me­ter sto­ra kon­to­ret är en mer pas­san­de ko­stym än de 2 500 kvadrat­met­rar­na man läm­nar. NCC har stått för byg­get på tom­ten som ägs av Läns­för­säk­ring­ar och där Ud­de­val­la­hem har byggt 78 lä­gen­he­ter.

– DET HÄR KÄNNS fan­tas­tiskt bra, lyx­igt, och nu när vi sit­ter på sam­ma plan känns det som att jag har fått fler ar­bets­kam­ra­ter, sä­ger Louise Jo­hans­son som ar­be­tar på ban­kav­del­ning­en.

Bild: LASSE EDWARTZ

FLYTTTAGEN. Christian Ro­des­tedt har flyt­tat in me­dan Louise Jo­hans­son, Alex­an­der Mo­lin och Jen­ny Fredriksson bär in si­na sista sa­ker.

HÄLLRISTNING? Nej, låt dig in­te lu­ras. ”Det är fak­tiskt Ud­de­val­la stad”, sä­ger Hen­rik Mogart och pe­kar ut Läns­för­säk­ring­ars nya hem­vist.

BAN­KAV­DEL­NING­EN. Ann-so­fie Ström och Gia Ro­se­ni­us job­bar på me­dan in­flytt­ning på­går i bak­grun­den på ban­kav­del­ning­en som lig­ger li­te av­skilt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.