Te­ma bo­en­de på mäs­sa i Ljungskile

Bohusläningen - - Uddevalla - 0522-992 04 ws@bo­husla­ning­en.se

På ons­dag är det åte­ri­gen dags för en mäs­sa om bo­en­de och byg­gan­de i Ljungskile. Det var fem år se­dan se­nast, men nu finns be­ho­vet igen tyc­ker ar­ran­gö­rer­na.

– Det är så många pro­jekt på gång nu. Det ty­der på att man tror på Ljungskile, sä­ger Ani­ta Ols­son, Ljungskile sam­hälls­för­e­ning.

Mäs­san hålls i Ljungski­le­går­den på ons­dag kväll.

Här kom­mer då att fin­nas in­for­ma­tion om de fles­ta stör­re ak­tu­el­la bo­stads­pro­jek­ten i Ljungskile med om­nejd, beskriver Ani­ta Ols­son.

Det hand­lar om Fräk­ne­höjds­fjor­den, Häl­le Li­der, Lyc­kosving­en vid Lyc­kor­na golf­klubb, Åh och Skälläc­keröd i cent­rum.

– Dess­utom är det Kärr där en pri­vat ak­tör byg­ger hy­reslä­gen­he­ter. Kom­mu­nen pre­sen­te­rar ock­så si­na tan­kar om det sto­ra pro­jek­tet Skar­sjön där det finns möj­lig­het till 200 bo­stä­der.

På mäs­san med­ver­kar även lo­ka­la fö­re­tag som in­for­me­rar om träd­gård, in­red­ning och sol­pa­ne­ler.

– Det blir ock­så en fo­tout­ställ­ning. Vi vill vi­sa var­för man har an­led­ning att flyt­ta till Ljungskile. Det är fo­to­gra­fen Pe­ter Muld som vi­sar smult­ron­stäl­len.

SKOLELEVER KOM­MER ATT ba­ka och säl­ja fi­ka. Dess­utom kom­mer för­e­nings­li­vet att be­rät­ta om pla­ner­na på ett ak­ti­vi­tets­cen­ter vid Skar­sjö­val­len. Kom­mu­nen ska in­for­me­ra om hur man tän­ker ut­veck­la ham­nen. Ar­bets­grup­pen för hur vägen till Ul­vesund ska säk­ras in­for­me­rar om ett för­slag att an­läg­ga en pon­ton­bryg­ga.

– Mäs­san kom­mer att hand­la om sam­hälls­ut­veck­ling i stort men bo­stä­der­na är det vik­ti­gas­te, det and­ra kom­plet­te­rar. Vi vill vi­sa att vi är ak­ti­va i Ljungskile, sä­ger Ani­ta Ols­son.

WIVECA STRÖM

Bild: LASSE EDWARTZ

MÄS­SA. På ons­dag an­ord­nas den fjär­de bo­stads­mäs­san i Ljungskile. Den se­nas­te hölls 2013 men nu är det dags igen, me­nar ar­ran­ge­ran­de Ljungskile sam­hälls­för­e­ning.

Bild: JÖR­GEN TORGERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.