Förs­ta ak­ti­vi­tets­da­gen blev en suc­cé

Bohusläningen - - Uddevalla -

PARASPORT: För­e­ning­ar­na i Ud­de­val­la Open parasport har ge­nom­fört den förs­ta ak­ti­vi­tets­da­gen i Ud­de­val­la. Da­gen ar­ran­ge­ra­des till­sam­mans med Ud­de­val­la kom­mun och loc­ka­de 372 per­so­ner.

– Det blev ing­et an­nat än en suc­cé och ak­ti­vi­tets­da­gen är här för att stan­na, sä­ger ord­fö­ran­den Bo Ah­lén.

Da­gen är till för att per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tion och in­ne­hål­ler ock­så in­klu­de­ring samt in­teg­ra­tion med le­da­re/ led­sa­ga­re. För­e­ning­ar­na som var med och ar­ran­ge­ra­de är Skan­sens Rid­klubb (rid­ning), RBU (bow­ling, Od­de­vold Grun­den (fot­boll), Lyc­kor­na GK (golf), Ud­de­val­la sim (simning), Kor­pe­hô­la Ju­do­klubb (ju­do) samt IK Ori­ent (friidrott). Ak­ti­vi­te­ter­na ge­nom­för­des på re­spek­ti­ve för­e­nings an­lägg­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.