Ha­vets hus har nu släppt ut sin 100:e haj

Bohusläningen - - Bohuslän - HAM­PUS EKLUND 0522-99234 ham­pus.eklund@bo­husla­ning­en.se

Un­der fre­da­gen upp­nåd­de Ha­vets Hus en mil­stol­pe när 100:e små­fläc­ki­ga röd­ha­jen släpp­tes ut i det fria. – Det känns kul men det är ba­ra att fort­sät­ta, sä­ger He­len Sköld, akva­rie­chef.

Ha­vets Hus har se­dan 2003 ar­be­tat med att fö­da upp och sät­ta ut små­fläc­kig röd­haj. Det är en fre­dad art som ti­di­ga­re har va­rit röd­listad.

– Man får in­te lan­da den men den är ju in­te läng­re röd­listad då be­stån­det ver­kar lig­ga på en sta­bil ni­vå. Men den är in­te van­lig på nå­got sätt även om be­stån­det in­te har gått ner, sä­ger Ha­vets Hus akva­rie­chef He­len Sköld.

LYSEKILSAKVARIET HAR GJORT sitt för att för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen. Ef­ter att nu hål­lit på med ut­släp­pen un­der 15 år släpp­te man un­der fre­da­gen ut den 100:e upp­föd­da ha­jen i det sto­ra och fria ha­vet.

– Det var li­te av en spe­ci­al­grej. Vi ha­de en täv­ling i som­ras där be­sö­kar­na fick gis­sa vik­ten på en hum­mer och pri­set var att få gö­ra ett ut­släpp av en röd­pric­kig haj. Det var en dam som vann och så rå­ka­de det dess­utom bli den hund­ra­de, sä­ger hon.

Även om Ha­vets Hus nu har släppt ut 100 ha­jar har man en­dast fått åter­kopp­ling om att fem har hit­tats un­der åren. Vil­ket i sig kanske in­te är så kons­tigt när ar­ten hål­ler till på havs­bot­ten.

– I fram­ti­den skul­le vi vil­ja mär­ka dem med mer avan­ce­rad tek­nik. På det sät­tet skul­le vi kun­na föl­ja dem li­ve och få mer da­ta på hur de sim­mar. Det ha­de va­rit kul att ut­veck­la pro­jek­tet, det finns myc­ket kvar man skul­le vil­ja gö­ra, sä­ger hon.

Bild: PE­TER CLAESSON

HAJ. Den små­fläc­ki­ga röd­ha­jen le­ver på havs­bot­ten och är en allä­ta­re. ”Den står långt ner på nä­rings­ked­jan för att va­ra haj”, sä­ger akva­rie­chef He­len Sköld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.