Dyr no­ta för dubb­la alar­me­rings­tjäns­ter

Bohusläningen - - Bohuslän - MA­JA NILS­SON ma­ja.nils­son@bo­husla­ning­en.se

När sjuk­skö­ters­kor be­dö­mer pri­o­ri­te­ring för am­bu­lans tror häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen att de kom­mer spa­ra in de mil­jo­ner som nu läggs på upp­bygg­na­den av alar­me­rings­tjänst i pri­vat re­gi. – Gör man en kor­rekt ut­larm­ning ut­ef­ter kor­rekt be­döm­ning så spa­rar man peng­ar, sä­ger sty­rel­sens and­re vice ord­fö­ran­de.

To­talt kom­mer det för­läng­da av­ta­let med SOS Alarm och upp­bygg­na­den av alar­me­rings­tjäns­ten i egen re­gi kos­ta 120 mil­jo­ner kro­nor. Peng­ar som and­re vice ord­fö­ran­de i häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen Jim Ale­berg (S) räk­nar med att de kom­mer få till­ba­ka.

– På sikt räk­nar vi med att det kom­mer bli bil­li­ga­re att dri­va alar­me­rings­tjäns­ten i egen re­gi. Med ru­ti­ne­ra­de er­far­na sjuk­skö­ters­kor, som med fing­er­toppskänl­sa, kan pri­o­ri­te­ra am­bu­lans och he­li­kop­ter bätt­re.

Har ni upp­gif­ter som vi­sar att SOS Alarm in­te gjort rätt be­döm­ning­ar?

– Nej, det är först när vi dri­ver det i egen re­gi som vi kan gö­ra en jäm­fö­rel­se. Men om man kan sän­ka an­ta­let prio ett-larm, till prio två så fri­gör det fler till­gäng­li­ga am­bu­lan­ser. El­ler att man in­te skic­kar i väg he­li­kop­tern ut­an att den be­hövs – att den fly­ger tom – där är myc­ket peng­ar att spa­ra.

Me­nar du att skä­let till egen alar­me­rings­tjänst är att fär­re am­bu­lan­ser ska skic­kas ut?

– Gör man en kor­rekt ut­larm­ning, ut­ef­ter kor­rekt be­döm­ning så spa­rar man peng­ar, och där­för vill vi att sjuk­skö­ters­kor ska gö­ra de be­döm­ning­ar­na. Vi tror att man kan få ner an­ta­let prio ett-larm till prio två. När kom­mer peng­ar­na ha spa­rats in?

– Det är en omöj­lig frå­ga att sva­ra på, det är på sikt. I april räk­nar vi med att det ska va­ra full­be­man­nat, se­dan får vi ut­vär­de­ra. Vad sä­ger att ni kom­mer att lyc­kas den här gång­en, när star­ten re­dan skju­tits upp två gång­er?

– Vi har re­dan lyc­kats re­kry­te­ra fler sjuk­skö­ters­kor än SOS Alarm. Pri­mär­vår­den som har upp­dra­get tror sten­hårt på att de kom­mer att kla­ra av det här och det tror vi med.

PENG­AR­NA TILL­BA­KA. Jim Ale­berg (S), and­re vice ord­fö­ran­de i Häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen, räk­nar med att de 120 mil­jo­ner­na som alar­me­rings­tjäns­ten kos­tar, är peng­ar de kom­mer att få till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.