Mack med bi­o­gas i Dals­land

Bohusläningen - - Bohuslän & Dalsland - AN­NIE GRANZELL 0521-57 59 09 an­nie.granzell@tte­la.se

Nu står den där – tank­sta­tio­nen för bi­o­gas i Mel­le­rud med gas till­ver­kad av lant­bru­kar­na på Dal­boslät­ten. – Det är så när­pro­du­ce­rat det kan bli, sä­ger Le­na Hil­mér, från Hil­mér gård i Grinstad.

Det var en stor sam­ling män­ni­skor som ha­de sam­lats vid tank­sta­tio­nen på El­da­re­ga­tan i Mel­le­rud på fre­dags­för­mid­da­gen för att va­ra med när den nya bi­o­gassta­tio­nen skul­le in­vi­gas. Två per­so­ner som var där var lant­bru­kar­na Ka­rin och Per-olof Hil­mér. De­ras gård, Hil­mér lant­bruk, är en av to­talt tio går­dar på Dal­boslät­ten som ska pro­du­ce­ra bi­o­gas till den nya Mel­le­ruds­sta­tio­nen och till öv­ri­ga tio bi­o­gassta­tio­ner runt om i Fyr­bo­dal. Till­sam­mans har går­dar­na bil­dat fö­re­ta­get Bi­o­gas Dals­land AB.

– Vi har all­tid ve­lat lig­ga i fram­kant när det kom­mer till mil­jö och vi har va­rit en grupp lantbrukare som har dri­vit det­ta, sä­ger Ka­rin Hil­mér.

KA­RIN FÖR­KLA­RAR ATT bi­o­ga­sen till­ver­kas av göd­sel och av­fall från går­dar­na som to­talt har fy­ra bi­o­gas­an­lägg­ning­ar runt om på Dal­boslät­ten. Där­ef­ter häm­tas ga­sen av Troll­hät­tan ener­gi så att de i sin tur kan be­hand­la den.

– Ga­sen som bön­der­na pro­du­ce­rar kan man in­te tan­ka bi­len med di­rekt ut­an den mås­te re­nas först, sä­ger Pia Brül Hjort, vd på Troll­hät­tan Ener­gi och fort­sät­ter.

– Det här blir en ex­tra in­komst för bön­der­na ef­tersom vi kö­per ga­sen av de­ras fö­re­tag Bi­o­gas Dals­land. Det hand­lar om av­fall som an­nars kanske skul­le ha för­svun­nit ut i at­mo­sfä­ren.

DET­TA BLIR SOM sagt Mel­le­ruds förs­ta bi­o­gassta­tion, ti­di­ga­re har den när­mas­te fun­nits i Brå­lan­da.

– Vi har ju kört bi­o­gas­bil se­dan 2012 och när jag ser al­la som tan­kar med die­sel och ben­sin så tyc­ker jag synd om dem. Där står de och gyn­nar nå­gon schejk i Sau­dia­ra­bi­en me­dan jag kan tan­ka bi­o­gas från Dals­land och gyn­na det lo­ka­la lant­bru­ket. Det är fan­tas­tiskt, sä­ger Ka­rin Hil­mér och fort­sät­ter.

– Jag skul­le gär­na bli näs­ta schejk i tur­ban, skrat­tar hon.

Tank­sta­tio­ner­na har byggts av Troll­hät­te­fö­re­ta­get BRC Swe­den med stöd av Na­tur­vårds­ver­ket. Med i sam­ar­be­tet är ock­så Fyr­bo­dals kom­munal­för­bunds pro­jekt He­la grö­na vägen och det In­no­va­tum­ba­se­ra­de pro­jek­tet Bi­o­gas2020.

MEL­LE­RUDS AVGÅENDE kom­mu­nal­råd Tom­my W Jo­hans­son (S) var ock­så han nöjd över den nya bi­o­gassta­tio­nen.

– Mel­le­rud vill fö­re­gå med gott ex­em­pel och vi har idag ett 50-tal kom­mu­na­la for­don som går på bi­o­gas. Vi har som mål att kom­mu­nen ska va­ra fos­sil­fritt 2030. Vi har kom­mit så långt så vi kanske når dit re­dan näs­ta man­dat­pe­ri­od.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.