Ro­mer syn­lig­görs i ny histo­rie­bok

Bohusläningen - - Bohuslän & Dalsland - ANDERS LÖWSTEDT 0522-99200 anders.lows­tedt@bo­husla­ning­en.se

Nu finns ett ut­bild­nings­ma­te­ri­al och en bok om romsk histo­ria och kul­tur­arv i Sve­ri­ge. Ma­te­ri­a­let kan an­vän­das i sko­lor­na för att spri­da ljus och för­stå­el­se för den roms­ka histo­ri­en.

Den roms­ka histo­ri­en är in­te lätt att få grepp om. Grup­pen ro­mer är in­te sär­skilt ho­mo­gen men den har fun­nits i Sve­ri­ge i 500 år. För­fat­ta­ren och re­san­dero­men Bennie Åkerfeldt såg ett be­hov av att re­da ut be­grep­pen.

– Jag har levt med det här i he­la mitt liv. Mi­na för­äld­rar var för­teg­na och vil­le helst in­te att man pra­ta­de om vårt roms­ka ur­sprung, sä­ger Bennie Åkerfeldt.

HAN BE­RÄT­TAR ATT det var hans far­mor som tän­de gnis­tan att ta re­da på sitt ur­sprung. I kon­tak­ten med myn­dig­he­ter, sko­la och and­ra en­he­ter märk­te han en okun­skap om den roms­ka histo­ri­en. Ef­ter ge­nom­gång­en grund­sko­la ska var­je elev en­ligt lä­ro­pla­nen ha fått kun­ska­per om de na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter­nas kul­tur, språk, re­li­gi­on och histo­ria. Nu finns ma­te­ri­a­let om ro­mer­na ned­ladd­nings­bart på Västar­vets hem­si­da som är en re­gi­o­nal re­surs i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen som har till upp­gift att gö­ra na­tur- och kul­tur­ar­vet le­van­de och till­gäng­ligt. Det som finns nu är en för­dju­pad lä­rar­hand­led­ning med ett po­wer­point pro­gram som är till­gäng­ligt för al­la grund­sko­lor i Väst­ra Gö­ta­land.

– Roms­ka barn ska upp­le­va att de­ras histo­ria in­går i den ge­men­sam­ma svens­ka histo­ri­en. Om al­la barn lär sig sam­ma histo­ria i grund­sko­lan blir det en vik­tig del av den roms­ka in­klu­de­ring­en, sä­ger Bennie Åkerfeldt.

ÅR 2000 ER­KÄN­DE sta­ten Sve­ri­ge fem na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter, ju­dar, ro­mer, sa­mer, sve­rige­fin­nar och tor­ne­da­ling­ar med språk­till­hö­rig­he­ter­na jid­dish, ro­ma­nichib, sa­mis­ka, fins­ka och meän­ki­e­li. Det var först då som sta­ten an­såg att ro­mer­na upp­fyll­de kri­te­ri­et för lång hi­sto­risk när­va­ro i lan­det och kun­de kon­sta­te­ra att ro­mer­na fort­fa­ran­de har en le­van­de kul­tur och språk. Bennie Åkerfeldt tyc­ker att det var på ti­den.

– Vi är un­ge­fär 50 000 ro­mer i Sve­ri­ge i dag. De förs­ta var re­san­dero­mer som kom hit på Gustav Va­sas tid. På 1800-ta­let kom det en stor grupp från Ru­mä­ni­en, ef­ter and­ra världs­kri­get kom ar­bets­krafts­in­vand­ra­de ro­mer från oli­ka de­lar av Eu­ro­pa.

Han be­rät­tar att den se­nas­te sto­ra grup­pen var ro­mer som flyd­de från kri­get i Bal­kan. Bennie Åkerfeldt sä­ger att om al­la barn lär sig om romsk histo­ria så kom­mer de ock­så att se med and­ra ögon på så­dant som hän­der idag.

– Sve­ri­ge idag skäms över hur man han­te­rat ro­mer ge­nom ti­der­na. Det är vik­tigt att då ha män­ni­skor som sä­ger nej i tid och som kan va­ra med och ska­pa en ny fram­tid där al­la får plats och där al­la har sam­ma vär­de, sä­ger Bennie Åkerfeldt.

”Roms­ka barn ska upp­le­va att de­ras histo­ria in­går i den ge­men­sam­ma svens­ka histo­ri­en.”

BENNIE ÅKERFELDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.