Lad­dat för strid om Ryss­lands­ut­red­ning

Bohusläningen - - Världen - TI­NA MAGNERGÅRD BJERS/TT

Hur ho­tad är ut­red­ning­en om rysk på­ver­kan på Usa-va­let? De­mo­kra­ter­na sli­par kni­var­na för att skyd­da gransk­ning­en se­dan pre­si­den­ten ut­sett en av si­na lo­ja­lis­ter till till­för­ord­nad ju­sti­ti­e­mi­nis­ter. Sam­ti­digt ryk­tas att än­nu en Trump­vän är påtänkt för job­bet.

Kort ef­ter det att pre­si­dent Do­nald Trump härom­da­gen spar­ka­de ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Jeff Ses­sions – man­nen som av­sa­de sig över­sy­nen av ut­red­ning­en som bland an­nat grans­kar möj­li­ga kopp­ling­ar mel­lan Trump­kam­pan­jen och Moskvas på­ver­kan på val­rö­rel­sen 2016 – höll någ­ra av kon­gres­sens högst upp­sat­ta de­mo­kra­ter kris­mö­te.

DE VAR ORO­LI­GA över att Trump in­te lå­tit bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Rod Ro­senste­in ta ett kliv upp, ut­an i stäl­let ut­sett Ses­sions ti­di­ga­re stabs­chef Matt Whita­ker som till­för­ord­nad chef för de­par­te­men­tet. Där­med tar Whita­ker, som ut­ta­lat kri­tik gente­mot ut­red­ning­en och be­skri­vits som Trumps öron och ögon på ju­sti­tie­de­par­te­men­tet, över an­sva­ret för den om­tvis­ta­de gransk­ning­en.

– Frå­gan är hur stor själv­stän­dig­het Whita­ker kom­mer att lå­ta ut­red­ning­en få, sä­ger Dag Blanck, pro­fes­sor i Nor­da­me­ri­kastu­di­er vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

– Den sto­ra fruk­tan är att den sär­skil­de åkla­ga­ren Robert Mu­el­ler ”TRUMPS KNÄHUND”. ny ju­sti­ti­e­mi­nis­ter?

ska av­ske­das, nå­got som skul­le le­da till enor­ma re­ak­tio­ner. Men Whita­ker kan ju även mins­ka Mu­el­lers an­slag.

VID DE­MO­KRA­TER­NAS kris­mö­te dis­ku­te­ra­des steg som re­dan ta­gits, som att skic­ka för­fråg­ning­ar till ett an­tal myn­dig­he­ter om att be­va­ra do­ku­ment som har med Mu­el­lerut­red­ning­en och av­ske­dan­det av Ses­sions att gö­ra, skri­ver CNN. Det in­di­ke­rar att par­ti­et tän­ker ut­re­da spar­kan­det av Ses­sions, när de tar över ma­jo­ri­te­ten i re­pre­sen­tant­hu­set i ja­nu­a­ri.

Man sli­pa­de ock­så stra­te­gi­er, bland an­nat en plan som går ut på att pres­sa Re­pu­bli­ka­ner­na att in­klu­de­ra en skriv­ning om skydd för Mu­el­ler i den bud­get som mås­te god­kän­nas i de­cem­ber. De­mo­kra­ter­na över­vä­ger även att be­stri­da Whita­kers till­fäl­li­ga upp­drag. I och med sin kri­tik mot Mu­el­ler an­ses han jä­vig samt att han in­te har frå­gats ut och god­känts av se­na­ten – en pro­cess par­ti­fö­re­trä­da­re häv­dar att även en till­för­ord­nad ju­sti­ti­e­mi­nis­ter mås­te ha gått ige­nom.

– DE­MO­KRA­TER­NA KOM­MER att dra i gång ett an­tal ut­red­ning­ar, även så­da­na som rör pre­si­den­tens pri­va­ta af­fä­rer. Det oro­ar Trump, han har sagt att han in­te kom­mer att ac­cep­te­ra det, sä­ger Blanck som spår po­li­tiskt krig i vår.

I stor­mens cent­rum står de­mo­kra­ten Nan­cy Pe­lo­si, som san­no­likt blir tal­man i ja­nu­a­ri och där­med kom­mer att ha en cen­tral roll i kon­gress­ut­red­ning­ar­na, samt Trump själv. Pre­si­den­ten har häv­dat att Ryss­lands­ut­red­ning­en är då­lig för lan­det och en ”häx­jakt”. Men han har in­te lagt ner den.

LIK­NAN­DE AR­GU­MENT HAR förts fram av Whita­ker som i me­di­er be­skrivs som en hård­för, kon­ser­va­tiv Trumplo­ja­list. Han har kal­lat till­sätt­ning­en av Mu­el­ler för löj­lig och skum samt sagt att det vo­re att pas­se­ra en gräns om den sär­skil­de åkla­ga­ren grans­ka­de fa­mil­jen Trumps eko­no­mi, skri­ver USA To­day.

Det är dock oklart hur länge Whita­ker blir kvar på sin post. I Washing­ton DC flo­re­rar rykten om att New Jer­seys ti­di­ga­re gu­ver­nör, ex-åkla­ga­ren Chris Christie, lig­ger bra till för job­bet som ju­sti­ti­e­mi­nis­ter. Christie var själv re­pu­bli­kansk pre­si­den­ta­spi­rant, men ställ­de sig bakom Trump och har haft en del mind­re upp­drag för pre­si­den­ten.

– Han har kal­lats Trumps knähund. Christie hop­pa­des få en mi­nister­post ti­di­ga­re men snu­va­des. Blir han ju­sti­ti­e­mi­nis­ter skul­le han san­no­likt va­ra Trump väl­digt tro­gen, sä­ger Blanck.

Christie har dock ti­di­ga­re ut­tryckt stöd för Ryss­lands­ut­red­ning­en och kal­lat Mu­el­ler ”en är­lig kil­le”, en­ligt ny­hets­saj­ten Ax­i­os.

Bild: MA­NU­EL BALCE CENETA/TT

”PUTINS MARIONETT”. De­mon­stra­tio­ner fram­för Vi­ta hu­set till stöd för den sär­skil­de åkla­ga­ren Robert Mu­el­ler, som ut­re­der rysk på­ver­kan på val­rö­rel­sen 2016 och even­tu­el­la kopp­ling­ar mel­lan Trump­kam­pan­jen och Moskva.

Bild: MEL EVANS/TT/ARKIV

Blir den för­re New Jer­sey­gu­ver­nö­ren Chris Christie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.