Bomb­dåd vid ho­tell i Mo­ga­dishu – 17 dö­da

Bohusläningen - - Världen -

SOMALIA: Själv­mords­bom­ba­re har ut­löst två spräng­ladd­ning­ar vid ett ho­tell i So­ma­li­as hu­vud­stad Mo­ga­dishu. Minst 17 män­ni­skor dö­da­des i at­tac­ken, upp­ger po­li­sen. Bom­ber­na som pla­ce­rats i minst två for­don de­to­ne­ra­de i när­he­ten av ett rättscen­ter som lig­ger mitt emot ho­tel­let. Vak­ter vid ho­tel­let Sa­ha­fi och po­lis upp­ges ha öpp­nat eld ef­ter ex­plo­sio­ner­na. Det är oklart om det be­rod­de på att be­väp­na­de män del­ta­git i an­grep­pet.

Om­kring 20 mi­nu­ter ef­ter de förs­ta spräng­då­den de­to­ne­ra­de yt­ter­li­ga­re en bomb på sam­ma ga­ta. Ing­en grupp har hit­tills ta­git på sig då­den, men den sun­ni­ex­tre­ma ter­ror­rö­rel­sen al-sha­baab ge­nom­för re­gel­bun­det an­grepp mot re­ge­rings­mål och ci­vi­la i lan­det. (Tt-afp-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.