Oss emel­lan

Bohusläningen - - Ekonomi -

I dag har Mar­tin och Mar­ti­na namns­dag. Mar­tin kom­mer från la­ti­nets Mar­ti­nus som bil­dats av gu­da­nam­net Mars, som be­ty­der strid­bar el­ler kri­gisk. Som Mar­ti­nus kom namnet hit på 1200ta­let och för­svenska­des se­dan till Mår­ten och Mar­tin. Mar­tin blev mäk­ta po­pu­lärt i slu­tet av 1980-ta­let och var fort­fa­ran­de på 1990-ta­let ett av de 25 van­li­gas­te nam­nen på ny­föd­da poj­kar. Cir­ka 74000 he­ter Mar­tin, om­kring 39000 kal­las så el­ler har det som förs­ta för­namn. Dess­utom he­ter runt 1 100 per­so­ner Mar­tin i ef­ter­namn. Mar­ti­na, den kvinn­li­ga for­men av Mar­tin, kom hit i slu­tet av 1600-ta­let. Det väx­te i po­pu­la­ri­tet på slu­tet av 1900-ta­let. Om­kring 13 000 he­ter Mar­ti­na, cir­ka 7400 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.