Nya bil­bå­tar på väg in

Bohusläningen - - Oss emellan -

11 NO­VEM­BER 2008. Bil­bå­tar­na går nu i skyt­tel­tra­fik till och från Ud­de­val­la. I hel­gen fyll­des far­ty­get Au­to­sky med ko­re­ans­ka bi­lar. I mor­gon är det dags igen, då an­lö­per en ny bil­las­ta­re med ost­lig des­ti­na­tion.

Det så kal­la­de fee­der­far­tyg som på ons­dag vän­tas an­lö­pa Ud­de­val­la går un­der namnet Au­to­ra­cer. Far­ty­get, som är byggt 1994, har plats för 1 060 bi­lar.

Så många for­don ska in­te per­so­na­len från stu­ve­ri­et och Pi­nin­fa­ri­na las­ta. En­ligt Mat­hi­as Gustafs­son på Pi­nin­fa­ri­na står det kvar 658 ko­re­ans­ka bi­lar av mär­ket Hyun­dai och Kia i av­vak­tan på trans­port ös­terut.

– I fre­dags och lör­dags las­ta­de vi 1 410 bi­lar som skul­le gå till Ryss­land. Allt gick bra och sam­ar­be­tet mel­lan vårt folk och ham­nens per­so­nal fun­ge­ra­de väl­digt bra.

– Då ska man be­tän­ka att bå­de ham­nen och vi är ovana vid att las­ta och los­sa bil­bå­tar och ta hand om så här många bi­lar. Men nu har vi vi­sat att den kom­pe­ten­sen finns här och för­hopp­nings­vis kan det ska­pa ar­bets­till­fäl­len i fram­ti­den.

Ulf Le­vin, vd för Ud­de­val­la hamn­ter­mi­nal, är även han nöjd med hur sam­ar­be­tet har ut­veck­lats.

– I fre­dags och lör­dags ha­de vi ute 125 man i jobb i ham­nen. Un­ge­fär 70 av dem höll på med bi­lar och utö­ver dem bi­drog Pi­nin­fa­ri­na med ett 50-tal man.

– Ex­tra ro­ligt är ock­så kun­der­nas re­ak­tio­ner. De är myc­ket nöjda med hur vi har skött den här han­te­ring­en. Vi fick till ex­em­pel ett upp­skat­tan­de mail från be­fäl­ha­va­ren på Wal­le­ni­usäg­da far­ty­get Fal­staff.

Från Fal­staff los­sa­des i för­ra vec­kan cir­ka 2 500 ja­pans­ka bi­lar, varav fler­ta­let av mär­ket Mitsubishi.

De ja­pans­ka bi­lar­na lär stå kvar ett bra tag på Pi­nin­fa­ri­nas om­rå­de. Två må­na­der har det ta­lats om. En­ligt Ulf Le­vin finns det i dag ing­et an­gi­vet da­tum för när bi­lar­na ska frak­tas vi­da­re.

MÅNGA BI­LAR BLIR DET. Mat­hi­as Gustafs­son job­bar i van­li­ga fall som om­rå­des­chef i Pi­nin­fa­ri­nas fa­brik. Nu har han fått ett nytt om­rå­de att ba­sa över; loss­ning, last­ning och lag­ring av ja­pans­ka bi­lar av­sed­da för den rys­ka mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.