NU EL­LER ALD­RIG

FOT­BOLL: SKA GREB­BESTAD KLA­RA NYTT KON­TRAKT I SÖDERETTAN?

Bohusläningen - - Bohuslaningen - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­mas.bennelind@st­nb.se

Greb­bestads lag­kap­ten Mar­kus Svens­son tror sten­hårt på la­get mot Husqvar­na. Sam­ti­digt me­nar 29-åring­en att en match in­te lö­ser ek­va­tio­nen för he­la sä­song­en.

Be­grep­pen ödes­mat­cher el­ler mås­te­mat­cher har un­der de se­nas­te vec­kor­na dril­lats in som mantran i Greb­bestads­spe­lar­nas hu­vu­den – och det med all rätt. Men se­rieny­kom­ling­ens ut­gångs­lä­ge in­för sista om­gång­en i söderettan är bätt­re än vad många ha­de hop­pats på.

Trots att la­get just nu lig­ger un­der strec­ket, samt är be­ro­en­de av and­ra lags re­sul­tat, ex­i­ste­rar ing­en upp­gi­ven­het – tvärtom.

Greb­bestad har en­dast en po­äng upp till Kristi­an­stad som in­ne­har kval­plat­sen. Tre po­äng skil­jer till FK Karls­kro­na över strec­ket – men då har GIF bätt­re mål­skill­nad än så­väl FKK som KFC.

PÅ GRUND AV av­stäng­ning mis­sa­de Mar­kus Svens­son se­nas­te se­ger­match mot Ut­sik­ten. Gif-kap­te­nen, som även känt sig li­te små­krass­lig och feb­rig, räk­nar dock med att åt­minsto­ne va­ra med i trup­pen på Va­pen­val­len mot ta­bel­ljum­bon Husqvar­na.

– Stäm­ning­en i trup­pen är bra. Jag skul­le vil­ja på­stå att vi har satt i oss i ett bra lä­ge, i al­la fall om man ska ut­gå från hur det har sett ut för oss. Då jag har haft fe­ber i näs­tan en vec­ka är min egen form in­te på topp. Men om ing­et oför­ut­sett hän­der är jag med i trup­pen, sä­ger han.

SJU SEG­RAR, ÅT­TA oav­gjor­da och 14 för­lus­ter. Så ser Greb­bestads re­sul­tat­fa­cit ut i ta­bel­len ef­ter 29 om­gång­ar. Men när hop­pet nu i all­ra högs­ta grad är le­van­de har miss­trös­tan bytts ut mot op­ti­mism.

– Men­talt sett har sä­song­en va­rit job­big, men som lä­get är nu känns det po­si­tivt. Skul­le vi lyc­kas kni­pa kval­plat­sen, el­ler till och med kom­ma över strec­ket, då ha­de man kun­nat lik­stäl­la käns­lan som att vin­na se­ri­en, sä­ger han.

Bort­sett från re­dan av­så­ga­de Husqvar­na spe­lar Greb­bestad, Kristi­an­stad, Karls­kro­na och Äng­el­holm för att hänga kvar.

– Det kan till slut kom­ma att hänga på en po­äng. Men jag tyc­ker in­te att man dra slut­sat­ser kring sä­song­en på en­dast en po­äng, och att oav­sett hur det slu­tar, kan det in­te va­ra den po­äng­en som blir av­gö­ran­de för he­la sä­song­en och 30 om­gång­ar, sä­ger Mar­kus Svens­son.

SKUL­LE RE­SUL­TA­TEN GÅ Greb­bestads väg, och man dess­utom und­vi­ker kval, får sä­song­en en­ligt Svens­son en helt an­norlun­da eti­kett.

– Vi kanske gli­der för­bi Karls­kro­na på mål­skill­nad. Då kla­rar vi oss kvar i söderettan – som jag tyc­ker är en bragd.

– Till sum­me­ring­en kan vi läg­ga till att vi har vun­nit DM. Då blir

sä­song­en helt plöts­ligt lyc­kad. Där­för tyc­ker jag att det in­te är en match som avgör sä­song­en, sä­ger han.

Bild: NEMANJA KAZIC

NYANSERAD. Greb­bestads mitt­fälts­mo­tor och lag­kap­ten Mar­kus Svens­son tyc­ker att la­get har allt att vin­na in­för den sista om­gång­en mot Husqvar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.