LSK och Od­de­vold ska än­da in i kak­let

Bohusläningen - - Sport - Ljungskile Sk–sköv­de AIK IK Od­de­vold–os­kars­hamns AIK JOEL HANSSON 073-3443753 joel.hansson@bo­husla­ning­en.se

LSK kom­mer att slu­ta sexa – punkt. Än­då står myc­ket på spel. Spe­ci­ellt för spe­lar­na. Kom­mun­ri­va­len Od­de­vold har haft en lång, mörk och blå­sig höst. Nu vill de av­slu­ta på bäs­ta möj­li­ga sätt på Rim­ner­sval­len.

Ing­et att spe­la för? Knap­past. I al­la fall om du frå­gar Ljungski­les trä­na­re Jör­gen Wå­le­mark.

– Mat­chen gäl­ler jät­te­myc­ket. Sär­skilt in­di­vi­du­ellt för spe­lar­na. Spe­ci­ellt för de som in­te har kon- trakt näs­ta sä­song. Vis­sa vill med all säkerhet vi­sa att de vill fort­sät­ta i LSK näs­ta sä­song och and­ra vill ska­pa in­tres­se från and­ra klub­bar, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

Än­då kom­mer Ljungskile att stäl­la upp med bäs­ta tänk­ba­ra el­va hem­ma mot Sköv­de.

– Vi har 30 om­gång­ar på oss att sam­la så många po­äng som möj­ligt. Det ska vi ut­nytt­ja.

OD­DE­VOLD HAR KON­TRAK­TET säk­rat och kan som bäst slu­ta åt­ta i di­vi­sion 1.

– Vi ska verk­li­gen gö­ra vårt bäs­ta och gö­ra en bra pre­sta­tion. Vi vill kun­na se de lag som slåss mot Di­vi­sion 1 söd­ra om­gång 30 Av­spark: lör­dag 14.00 Skar­sjö­val­len Trupp­sta­tus: Inga av­stäng­ning­ar i LSK. Al­la till­gäng­li­ga för­u­tom andramål­vak­ten Ni­no Sa­hi­no­vic som har problem med en hand. Di­vi­sion 1 söd­ra om­gång 30 Av­spark: 14:00 lör­dag Rim­ner­sval­len Trupp­sta­tus: Be­sim Ali­mi och Mark Fe­za­rit är ska­da­de. Fu­ad Hy­se­ni är sjuk. Petrit Zhu­bi har ing­et kon­trakt. Os­kars­hamn i ögo­nen, sä­ger trä­na­ren Jan­ne Carlsson.

Kom­mer publi­ken att få se någ­ra över­rask­ning­ar i star­tel­van?

– Det är all­tid över­rask­ning­ar när Od­de­vold spe­lar. Vi har säl­lan sam­ma lag.

Kom­mer nå­gon av de yng­re spe­lar­na att få chan­sen?

– Un­der vec­kan har Philip Eng­el­brekts­son och Philip Häll­gren spe­lat med U19-la­get. Där­för får vi se hur de lig­ger till. Men det klart att de är vär­da sin plats. De käm­par och sli­ter var­je trä­ning, sä­ger Jan­ne Carlsson.

Bild: HÅKAN FREDRIKSSON

SISTA OM­GÅNG­EN. Od­de­vold gäs­tas av Os­kars­hamn som vill nå kval till su­pe­ret­tan och Ljungskile mö­ter Sköv­de på Skar­sjö­val­len i årets sista se­ri­e­match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.