Mål av Blomqvist men för­lust för Sve­ri­ge

Bohusläningen - - Ekonomi - CHRIS­TER LIND­GREN 0522-992 01 cl@bo­husla­ning­en.se

Plats i star­tel­van och mål – men än­då slu­ta­de det med för­lust för Rebecka Blomqvist och U23-lands­la­get i trä­nings­lands­kam­pen mot Nor­ge.

Det bör­ja­de dock bra på Isach­sen Sta­di­on i Mjön­da­len ut­an­för nors­ka Dram­men i årets sis­ta lands­kamp. Re­dan ef­ter fem mi­nu­ter kun­de Sve­ri­ge ta led­ning­en se­dan ett svenskt in­lägg träf­fat en norsk spe­la­re och fort­satt in i mål,

Det skul­le bli än­nu bätt­re. Ef­ter 22 mi­nu­ter hit­ta­de Gö­te­borgs FC:S Julia Zi­gi­ot­ti Ol­me hit­ta­de sin klubb­kam­rat Rebecka Blomqvist med en pass­ning ef­ter en snabb svensk om­ställ­ning.

Blomqvist var som of­tast sä­ker­he­ten själv i sitt av­slut och med ett så snabbt 2–0 såg det bra ut för svens­kor­na. Nor­ge kun­de dock re­du­ce­ra in­nan pa­us.

Sve­ri­ge fort­sat­te att fö­ra spe­let i den and­ra halv­le­ken.

– Det var en match­bild där vi full­stän­digt kon­trol­le­rar sto­ra de­lar av mat­chen. Vi ha­de allt i vårt spel som man kan öns­ka sig egent­li­gen i un­ge­fär 65 mi­nu­ter. Vår tvek­löst bäs­ta match för i år så långt. Det är där­för en stor be­svi­kel­se just nu att vi för­lo­ra­de den här mat­chen, sä­ger för­bunds­kap­ten Ulf Kristi­ans­son till svensk­fot­boll.se

Ama­lie Ei­ke­land var den som led­de vänd­ning­en för hem­ma­la­get. Först med en kvit­te­ring i 73:e mi­nu­ten och se­dan i mat­chens näst sis­ta or­di­na­rie spel­mi­nut. Då sprang sam­me Ei­ke­land ige­nom det svens­ka för­sva­ret och kun­de en­sam med mål­vak­ten Brit­ta Gyn­ning gö­ra 3–2.

– Det är en be­svi­kel­se just nu sam­ti­digt som det är kul att se att vå­ra tje­jer har en väl­digt hög högsta­ni­vå och spe­lar bra fot­boll i bå­de an­falls­spel och för­svars­spel, sä­ger Kristi­ans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.