Snart av­görs det – tre guld­d­ra­man vi minns

Bohusläningen - - Sport - MARIE CARLSSON/TT

Ef­ter AIK:S mis­sa­de chan­ser att av­gö­ra all­svens­kan i ett ti­di­ga­re ske­de har det nu ko­kats ner till de all­ra sista 90 mi­nu­ter­na. Stock­holms­klub­ben har fort­fa­ran­de Sm-gul­det i eg­na hän­der på sön­dag – men Norr­kö­ping har in­te gett upp hop­pet. Här är tre and­ra guld­d­ra­man un­der 2000-ta­let som av­gjorts i sista om­gång­en.

2009

AIK och IFK Gö­te­borg möts i en di­rekt av­gö­ran­de sista match på Gam­la Ul­le­vi. Blå­vitt, med för­de­len att ha hem­ma­plan, står in­för mat­chen på 57 po­äng – AIK, som kan spe­la på re­sul­ta­tet, på 58.

Det blir en ry­sa­re där IFK Gö­te­borg tar led­ning­en i den 32:a mi­nu­ten ge­nom Tho­mas Ols­son och för en stund är Sm-gul­det i hem­ma­la­gets hän­der. Men AIK re­ser sig. An­to­nio Flávio står för kvit­te­ring­en in­nan tro­tjä­na­ren Da­ni­el Tjern­ström kom­mer in från bän­ken och sät­ter 2–1 till AIK i den 85:e mi­nu­ten.

IFK Gö­te­borg har guld­lä­ge in­för den av­slu­tan­de om­gång­en – men även Djur­går­den har chan­sen. Men till skill­nad från Djur­går­den hål­ler Blå­vitt ner­ver­na i styr och gör det man ska hem­ma mot Trel­le­borg. Pon­tus Wern­bloom nic­kar in 2–0 i den 35:e mi­nu­ten vil­ket gör sa­ken mer el­ler mind­re klar re­dan där och då.

Sam­ti­digt be­hö­ver näm­li­gen Djur­går­den, på sam­ma po­äng men fy­ra mål ef­ter IFK in­för slutom­gång­en, få till en stor­se­ger mot ett re­dan av­hängt Brom­ma­poj­kar­na. Men Stock­holmsla­get får in­te ens med sig en se­ger ut­an fal­ler tungt med 0–1. Mal­mö kni­per gul­det från Jan­ne An­ders­sons Halm­stad

In­för sista om­gång­en le­der Halm­stad all­svens­kan, på sam­ma po­äng som Mal­mö FF men med bätt­re mål­skill­nad. Någ­ra lyc­ko­sam­ma mi­nu­ter för Mal­mö gör att la­get för­stör guld­fes­ten för Jan­ne Andersson som då trä­nar Halm­stad.

I Mal­mö skju­ter Jon Inge Hö­i­land in en straff­re­tur som in­ne­bär 1–0 till MFF mot Elfs­borg. Näs­tan ex­akt sam­ti­digt kvit­te­rar IFK Gö­te­borg bor­ta mot Halm­stad – ett re­sul­tat som lik­som det i Mal­mö står sig vil­ket gör att gul­det går till MFF.

AIK snu­var Gö­te­borg på gul­det

IFK Gö­te­borg kla­rar pres­sen

Bild: DRAGO PRVULOVIC

SLUTSEGRARE. Jon Inge Hö­i­lands (un­derst) straff­re­tur i mål gav Mal­mö FF Sm-gul­det 2004 ef­ter en raff­lan­de slutom­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.