Halvords­son stortrivs i Bor­länge

Bohusläningen - - Sport - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­mas.bennelind@st­nb.se

Från ljum­men sä­song i nors­ka Stjer­nen till het­luf­ten med se­ri­e­le­dan­de Bor­länge i hoc­key­et­tan. In­te und­ra på att Lions­fost­ra­de Filip Halvords­son nju­ter av till­va­ron.

22-åri­ge Filip Halvords­son från Strömstad har hit­tat rätt i nya klub­ben Bor­länge HF. Bac­ken, som i som­ras an­slöt från Stjer­nen, har fått för­tro­en­det av hu­vud­trä­na­ren Den­nis Hall.

Halvords­son har tac­kat för för­tro­en­det ge­nom att slå sig in i förs­ta­ked­jan, där han bil­dat back­lås med Christof­fer Björ­klund. På ons­da­gen be­seg­ra­des ta­bel­ljum­bon Su­ra­ham­mar med 6–1. Bor­länge top­par ock­så ta­bel­len fy­ra po­äng fö­re Tranås.

– Det går rik­tigt bra för he­la la­get. Re­dan från sä­songs­star­ten har vi haft ett bra lag. Men vi är ock­så ett gott gäng ut­an­för isen. Vi kom­mer ihop fint till­sam­mans. Se­dan lå­ter ock­så trä­nar­na oss va­ra en del av dis­kus­sio­ner­na runt spe­let, sä­ger Filip Halvords­son.

EL­VA SEG­RAR OCH två oav­gjor­da tar la­get upp i topp. Utö­ver att Bor­länge är obe­seg­rat har de­fen­si­ven – med Filip Halvords­son i spet­sen – le­ve­re­rat fram­för egen kas­se. En­dast 17 in­släpp­ta mål vittnar om att man är svå­ra att få hål på.

– Al­la par­ter, så­väl spe­la­re och le­da­re, vill upp­åt. Samt­li­ga kom­mer till trä­ning­ar­na och gör sitt jobb var­je dag, sä­ger Filip Halvords­son.

Vad har du fått för in­tryck av la­gen i hoc­key­et­tan?

– Jag skul­le sä­ga att se­ri­en är bätt­re än vad många tror. Det finns många duk­ti­ga spe­la­re och lag.

– Se­dan har vi som sagt ett starkt lag från bör­jan, det har sä­kert ock­så bi­dra­git till att vi har gått så pass bra som vi har gjort i se­ri­en. Sam­ti­digt, när vi in­te spe­lat bra, har vi ock­så bli­vit straf­fa­de.

Hur har det ef­ter din tid i Nor­ge och Stjer­nen känts att va­ra till­ba­ka i svensk hoc­key?

– Jag har fått myc­ket is­tid och för­tro­en­de. Det känns som att jag har kom­mit in i en po­si­tiv spi­ral. Det har bli­vit myc­ket spel i box­play och taj­ta si­tu­a­tio­ner i jäm­na mat­cher. Det är ock­så li­te där­för jag är här. Jag skul­le ock­så sä­ga att det är de­fen­si­ven som vi har va­rit som star­kast.

MYC­KET RIK­TIGT ÄR Filip Halvords­son ock­så vär­vad för att stär­ka upp la­gets de­fen­siv. Klub­bens sport­chef Mats Jo­hans­son sa­de i som­ras till Strömstads Tidning att man haft ögo­nen på 22-åring­en som även re­pre­sen­te­rat Mo­ra.

Filip Halvords­son och Bor­länge blic­kar nu fram­åt. Klub­bens mål­sätt­ning är att ta sig vi­da­re till.

– Högs­ta mål­sätt­ning­en är att ta sig till hoc­key­all­svens­kan, men förs­ta ste­get är att sig til al­let­tan. Där­i­från får vi se­dan se vad som hän­der, sä­ger han.

På lör­dag spe­lar Bor­länge se­ri­e­fi­nal mot Tranås i Sti­ga are­na.

Bild: THO­MAS BENNELIND

STORSPEL. Bac­ken Filip Halvords­son och hans Bor­länge top­par ta­bel­len i hoc­key­et­tan väst­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.