Skratt­fest när allt som kan går fel

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - MA­RIA LUND­BERG 0522-99000 marlun@bo­husla­ning­en.se

”The play that go­es wrong” med Andre­as T Ols­son i en av rol­ler­na ha­de Gö­te­borgs­pre­miär i tors­dags. Re­gis­sö­ren Sven Me­lan­der har gjort en pjäs som loc­kar till skratt.

Re­dan in­nan lju­set släcks kom­mer in­spi­ci­en­ten (Sanna Pers­son Halápi) och ljud­tek­ni­kern (Si­mon ”Chip­pen” Svens­son) in på sce­nen och rå­kar ri­va ner de­lar av de­ko­ren. Allt till to­ner­na av glad 40-tals­mu­sik. Te­a­ter­di­rek­tö­ren i fin­ko­stym (Andre­as T Ols­son) ste­gar fram och pre­sen­te­rar pjä­sen som ett ama­tör­te­a­ter­säll­skap ska spe­la upp. Ti­di­ga­re pjä­ser har än­dat i ka­ta­strof be­rät­tar han, men nu har han för­hopp­ning­ar och re­la­te­rar bak­åt till den gam­la gre­kis­ka ko­me­di­för­fat­ta­ren Aristo­fa­nes.

– DET HÄR är te­a­ter när den är som mest te­a­ter, sä­ger han med ett fe­no­me­nalt skick­ligt min­spel, små ny­an­ser som av­slö­jar vart allt ska bar­ka hän.

”The play that go­es wrong” har flyt­tat från Nö­jes­te­a­tern i Mal­mö till Lo­rens­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg. Skratt­sal­vor­na från publi­ken av­lö­ser varand­ra när ama­tör­te­a­ter­säll­ska­pet ram­lar in i det ena missö­det ef­ter det and­ra. Re­pli­ker glöms bort, rek­vi­si­ta blan­das ihop och skå­de­spe­la­re svim­mar av och blir er­sat­ta av ”scen­ar­be­ta­re” som stol­pigt lä­ser re­pli­ker med ma­nus­pap­per i hand.

För att dra hand­ling­en kort så ska ett ama­tör­te­a­ter­säll­skap spe­la upp pjä­sen ”Mor­det på Ha­vers­ham Ma­nor”. I den pjä­sen blir fäst­man­nen (Niklas Jönsson) mör­dad på sitt eget för­lov­nings­ka­las – el­ler har han be­gått själv­mord? Kom­mis­sa­rie Car­ter (Andre­as T Ols­son – nu i bei­ge trench­coat) kom­mer och ska ut­re­da om bro­dern, fäst­mön, fäst­möns bror, but­lern el­ler träd­gårds­mäs­ta­ren är den skyl­di­ge.

TE­A­TER

The play that go­es wrong Re­gi, över­sätt­ning och ma­nus­be­ar­bet­ning: Sven Me­lan­der I rol­ler­na: Andre­as T Ols­son, Niklas Jönsson, Cor­ne­li­us Löf­mark, Su­san­ne Thor­son, Sanna Pers­son Ha­la­pi, Robin Steg­mar, Si­mon ”Chi­pen” Svens­son, Robert Ryd­berg Lo­rens­bergs­te­a­tern 8 no­vem­ber 2018

ALLT UT­SPE­LAR SIG i en klassisk fars­sce­no­gra­fi med spring ut och in ge­nom dör­rar. För att ac­cen­tu­e­ra att det är ama­tö­rer på sce­nen, lä­ses re­pli­ker­na på ett li­te av­hug­get och över­dri­vet sätt, och de får på­min­na varand­ra att ”nu ska du va­ra hy­ste­risk” el­ler ”du ska gå ut ge­nom dör­ren nu”. Och de (de rik­ti­ga skå­de­spe­lar­na) gör det bra.

Det bör­jar med små de­tal­jer som att but­lern (Robin Steg­mar – han gör en kul klassisk but­ler) mås­te tjuv­ki­ka i han­den där han har skri­vit upp svå­ra ord, el­ler att de in­te taj­mar varand­ra i si­na di­a­lo­ger. El­ler när fäst­mön (Su­san­ne Thorsson – spe­lar ele­gant över, iklädd 20-talsmun­de­ring) mås­te gö­ra stör­re och stör­re ges­ter för att de and­ra skå­de­spe­lar­na ska för­stå att nu är det dags att in­te­ra­ge­ra.

EN KOMISK SCEN: Den dö­de fäst­man­nen ska bä­ras ut på bår för att un­der­sö­kas av kom­mis­sa­ri­en på över­vå­ning­en. Men den dö­de läm­nas kvar på gol­vet me­dan de and­ra tå­gar ut. Han får smy­ga ef­ter och stel­nar till för att det åt­minsto­ne ska se ut som att han är död.

Un­der and­ra ak­ten stegras ka­o­set. Tem­pot ökar och mer och mer av scen­de­ko­ren ra­sar, sa­ker lig­ger in­te där de ska och ama­tör­skå­de­spe­lar­na fal­ler i gråt.

Det kan ju ba­ra slu­ta på ett sätt, el­ler? Re­gis­sö­ren Sven Me­lan­der har sam­lat ihop ett bra gäng med skå­de­spe­la­re och gjort en hejd­löst ro­lig pjäs, men som kanske ska­par en del ång­est­fylld igen­kän­ning hos te­a­ter­folk. Hu om nå­got går fel.

Bild: CESARE RIGHETTI

LO­RENS­BERGS­TE­A­TERN. Andre­as T Ols­son, Robin Steg­mar, Robert Ryd­berg och Niklas Jönsson i The play that go­es wrong på Lo­rens­bergs­te­a­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.