Hejd­löst ro­lig nypre­miär

FES­TI­VAL: ”EPICENTRET FÖR NY INDIEMUSIK”

Bohusläningen - - Bohuslaningen - MA­RIA LUND­BERG 0522-99000 marlun@bo­husla­ning­en.se

Po­e­si och ett The Do­ors-in­spi­re­rat band var först ut på in­die- och post­punk­fes­ti­va­len No­vem­ber Em­ber. Och fo­a­jén på Re­gi­on­te­a­ter Väst var pim­pad med ly­san­de pa­ra­ply­er.

De förs­ta be­sö­kar­na skrat­ta­de igen­kän­nan­de åt Jonathan Brotts dik­ter som ”Bar­net blö­der i sjä­len” och ra­der som ”nu är ett gäng bygg­nads­ent­re­penö­rer på fram­march här i Ud­de­val­la”. På sce­nen står även ”The gre­at lo­vers of milk” från Stock­holm, där hälf­ten av med­lem­mar­na spe­lar i Ma­ma So­nic som gäs­ta­de Vil­la Elf­kul­len i tors­dags.

The gre­at lo­vers of milk spe­la­de dri­van­de och me­di­ta­tivt ut­an

voca­list. Näs­tan li­te 60-tals psy­ka­de­liskt, fast med en mo­der­na­re touch. Men det här dri­van­de – li­te in­flu­en­ser från The Do­ors?

– Ja ab­so­lut, och så gil­lar vi eti­o­pisk jazz, Mu­la­tu Astat­ke, och Bri­an Wils­son, sä­ger Jacob Hal­ler­ström från ban­det.

– JA VI spe­la­de li­te el­synt. Lju­det är som Ray Man­za­rek som spe­la­de i The Do­ors, sä­ger Ja­kob Svens­son, en an­nan av band­med­lem­mar­na.

Det är tred­je året i rad för No­vem­ber Em­ber fes­ti­val i Ud­de­val­la, ar­ran­ge­rad av Kul­tur­för­e­ning­en KAUS med Ud­de­val­la kom­mun som sam­ar­bets­part­ner. Wil­li­am Skaar­nes har va­rit på fes­ti­va­len al­la tre åren.

– Det är väl­digt bra mu­sik och ett stäl­le att upp­täc­ka ny bra mu­sik på, som när det är mind­re svens­ka ar­tis­ter som man nor­malt in­te skul­le ha hit­tat. Se­dan är det väl­digt my­sigt att det är in­timt och

att man kan pra­ta med al­la ar­tis­ter, sä­ger han.

I fo­a­jén är det pyn­tat med plast­blom­mor, fla­mingofåg­lar och ljusmys med pa­ra­ply­er som lamp­hål­la­re.

– Två kol­le­gor från Gö­te­borg har fått fria tyg­lar att de­ko­re­ra och pim­pa här. Hu­vud­an­sva­rig är Ma­lin Gab­re som har pla­ne­rat, sä­ger Hil­ma Kek­ko­nen Or­rell, fes­ti­val­ge­ne­ral för No­vem­ber Em­ber.

FRAM­FÖR SCE­NEN STÅR Anders Rö­din vid ljus­bor­det i vän­tan på näs­ta akt.

– Jag plug­gar på Sin­clair och så har jag star­tat ett Uf-fö­re­tag som hål­ler på med ljus, sä­ger han.

Mon­te Nour kli­ver upp en­sam på sce­nen. Han har li­te ame­ri­kansk klang bå­de i gi­tar­ren och sång­en. Stäm­nings­fullt och med en bred ljud­bild i rum­met.

I kö­ket står Pon­tus Blom och Kerstin Karls­son som är kul­tur­sam­ord­na­re för of­fent­lig kul­tur i Ud­de­val­la kom­mun och ser­ve­rar ve­gansk cur­ry.

– Vi stöt­tar unga ar­ran­gö­rer. Det här är fan­tas­tiskt. Hil­ma är grym på att hit­ta band, sä­ger Kerstin Karls­son.

– Det här är den bäs­ta in­di­e­fes­ti­va­len i Sve­ri­ge den här hös­ten, sä­ger Pon­tus Blom.

Jacob Hal­ler­ström från ”The gre­at lo­vers of milk” hål­ler med.

– Hil­ma som arrangerar fes­ti­va­len gör Ud­de­val­la till epicentret för ny indiemusik i Sve­ri­ge. Det är förs­ta gång­en som al­la band har en möj­lig­het att mö­tas, sä­ger han.

FÖRS­TA BAN­DET. ”The gre­at lo­vers of milk” var förs­ta ban­det ut på No­vem­ber Em­ber Fes­ti­val 2018.

Bild: MA­RIA LUND­BERG

PIMP. I fo­a­jén är det pyn­tat med plast­blom­mor, fla­mingofåg­lar och ljusmys med pa­ra­ply­er som lamp­hål­la­re.

PO­ET. Jonathan Brott läs­te dik­ter in­nan ”The gre­at lo­vers of milk” sat­te igång att spe­la.

MAT. Pon­tus Blom och Kerstin Karls­son ser­ve­ra­de ve­gansk cur­ry i kö­ket.

BE­SÖ­KA­RE. Wil­li­am Skaar­nes har va­rit på fes­ti­va­len al­la tre åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.