Norr­bott­nisk nys

TV: SKÅ­DE­SPE­LAR­NA FICK EN STOR DEL I SKAPANDEPROCESSEN

Bohusläningen - - Kultur & Nöje -

Stres­sen i Stock­holm byts mot lug­net vid Lap­por­ten. Fe­lix Hern­grens nya Svt-ko­me­di skild­rar hem­vän­da­re i fjäll­mil­jö, och ef­ter en käm­pig pro­cess är de nu nöjda med re­sul­ta­tet. – Det har va­rit en lång re­sa, in­te ba­ra att åka till Norr­land, sä­ger Fe­lix Hern­gren.

Fe­lix Hern­gren lig­ger se­dan ti­di­ga­re bakom de po­pu­lä­ra se­ri­er­na Sol­si­dan och Bonus­fa­mil­jen, där fa­mil­je­li­vet stöts och blöts med hu­mo­ris­tis­ka si­tu­a­tio­ner som följd. Nu är han ak­tu­ell som re­gis­sör för And­ra åket.

Den här gång­en har man vid­gat vy­er­na och valt att spe­la in på ett av de ho­tell som lig­ger längst bort från hu­vud­sta­den, Gam­mel­går­den i Björ­kli­den, med den ma­je­stä­tis­ka Lap­por­ten som fond.

Se­ri­en föl­jer Mad­de (Sanna Sundqvist), som bli­vit less på de­ad­li­nes, rus­nings­tra­fik och stress i Stock­holm. Hon åter­vän­der till sin barn­doms­by, den fik­ti­va or­ten Björk­fjäl­let, för att ta över släk­tens ho­tell. Med sig har hon sin ur­ba­na ma­ke Petter (Ja­kob Set­ter­berg) och de­ras re­vol­te­ran­de ton­års­dot­ter.

MANUSFÖRFATTAREN Erik Hult­kvist vil­le först och främst gö­ra en ko­me­di­se­rie i vin­termil­jö och Björ­kli­den fång­a­de den ge­nu­i­na käns­lan de var ute ef­ter. Åre och Sä­len kän­des för myc­ket Stock­holm.

– Vi lan­da­de i att gö­ra en se­rie om en Stock­holms­fa­milj som flyt­tar upp. Vil­jan att bry­ta upp, för­änd­ra sitt liv och att nystar­ta när man är 40 känns som någon­ting som lig­ger i ti­den, be­rät­tar Erik Hult­kvist.

Ma­nu­set var in­te helt fär­digt när rol­ler­na sat­tes, vil­ket gjor­de att skå­de­spe­lar­na kun­de va­ra med och fär­ga si­na fi­gu­rer.

– Vi viss­te in­te rik­tigt vil­ken typ av humor det skul­le bli i se­ri­en, nu

DÄ BAR Å ÅK. En­semb­len i SVT:S nya hu­mor­se­rie And­ra åket: Erik Hult­kvist (ma­nus), Le­na T Hansson (mo­dern Set­ter­berg (Mad­des man Petter) och Sanna Sundqvist (dot­tern Mad­de).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.