Världs­le­da­re hed­ra­de Bush den äld­re

Bohusläningen - - Världen - TT-AFP

Ut­länds­ka ledare och ti­di­ga­re ame­ri­kans­ka pre­si­den­ter sam­la­des i ons­dags för att när­va­ra vid stats­be­grav­ning­en för USA:S ti­di­ga­re pre­si­dent Ge­or­ge H W Bush.

Vid stats­be­grav­ning­en, som äg­de rum i Washing­ton Na­tio­nal Cat­he­dral i USA:S hu­vud­stad, del­tog bland and­ra Stor­bri­tan­ni­ens kron­prins Char­les, Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel, Jor­da­ni­ens kung Ab­dul­lah och drott­ning Ra­nia samt Po­lens ti­di­ga­re pre­si­dent, freds­pris­ta­ga­ren Lech Wa­le­sa.

Ef­ter be­grav­ning­en flögs kis­tan till Houston i Tex­as och un­der tors­da­gen grav­sat­tes Bush den äld­re vid sitt pre­si­dent­bib­li­o­tek i Col­lege Sta­tion där hans hust­ru Bar­ba­ra Bush och de­ras dot­ter lig­ger be­grav­da.

Hans son Ge­or­ge W Bush, även han ti­di­ga­re pre­si­dent i USA, fick käm­pa mot tå­rar­na när han höll ett tal un­der be­grav­ning­en i Washing­ton på ons­da­gen.

– Han vi­sa­de mig vad det in­ne­bär att va­ra en pre­si­dent som tjä­nar sitt land med in­tegri­tet, som styr det med mod och som age­rar med kär­lek i hjär­tat för med­bor­gar­na i sitt land. Han var född med två lä­gen – ga­sen i bot­ten, se­dan so­va.

Re­pu­bli­ka­nen Ge­or­ge H W Bush var pre­si­dent mel­lan 1989 och 1993. Han av­led i sitt hem för­ra fre­da­gen, 94 år gam­mal.

Bild: ALEX BRANDON/AP/TT

SÖRJANDE. Den ti­di­ga­re pre­si­den­ten Ge­or­ge W Bush, son till Ge­or­ge H W Bush, pas­se­rar USA:S nu­va­ran­de pre­si­dent Do­nald Trump vid ce­re­mo­nin. I bak­grun­den syns ock­så USA:S förs­ta dam Me­la­nia Trump, USA:S ti­di­ga­re förs­ta dam Michel­le Oba­ma, och den ti­di­ga­re pre­si­den­ten Bill Clin­ton.

MER­KEL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.