Här sker de fles­ta nar­ko­ti­kabrot­ten

Där det rör sig myc­ket folk, där finns ock­så nar­ko­ti­kan. Trots fär­re an­mäl­ning­ar i år är po­li­sen in­te nöjd. ”Man kan in­te ba­ra slå sig för brös­tet”, sä­ger kom­mun­po­li­sen.

Bohusläningen - - Sidan 1 - ANDRE­AS ENGBLOM 0522-99200 [email protected]­husla­ning­en.se

I krog­mil­jön, på Jarls­ga­tan och på po­lishu­set. Där an­mäls flest nar­ko­ti­kabrott i Uddevalla. Statistiken vi­sar fär­re an­mäl­ning­ar i år än ti­di­ga­re, men det be­hö­ver in­te va­ra nå­got bra.

Där det rör sig myc­ket folk, där finns det ock­så nar­ko­ti­ka. Det kan man kon­sta­te­ra ef­ter att ha sett po­li­sens kar­ta över var nar­ko­ti­kabrot­ten sker i cen­tra­la Uddevalla. I om­rå­det kring Kam­pen­hof samt stads­kär­nan, på Kungs­ga­tan och i kvar­te­ren mel­lan Nor­ra Hamn­ga­tan och La­ger­bergs­ga­tan, görs många po­li­san­mäl­ning­ar om nar­ko­ti­kabrott. Of­tast hand­lar det om per­so­ner som har an­vänt nar­ko­ti­ka själ­va el­ler har nar­ko­ti­ka för eget bruk på sig.

– Det är in­te kons­tigt att det ser ut som det gör. I cent­rum där det rör sig som mest folk är det många som är drog­på­ver­ka­de på oli­ka sätt. Vi vet att på kro­gen finns det myc­ket nar­ko­ti­ka och det är många som tar nar­ko­ti­ka när det är fest och man ska ut, sä­ger Pe­ter Svern­ling, kom­mun­po­lis i Uddevalla.

Han be­skri­ver att Kam­pen­hof

Det van­li­gas­te brot­tet är eget bruk av nar­ko­ti­ka, med 154 an­mäl­ning­ar un­der 2018. Näst van­li­gast är in­ne­hav av nar­ko­ti­ka (ej grovt brott): 123 an­mäl­ning­ar 2018. Käl­la: Po­li­sen och cent­rum har bli­vit li­te av en ung­doms­gård. Och ef­tersom många ung­do­mar vis­tas där det finns nar­ko­ti­ka finns risk att de kom­mer i kon­takt med dro­ger.

– Det som är po­si­tivt är att vi har va­rit på Kam­pen­hof myc­ket mer. Tit­tar vi på hur många an­mäl­ning­ar det är gjor­da så ser vi att det är fler på Kam­pen­hof än ti­di­ga­re år. Då ser jag att det är en bra grej, då har vi va­rit ak­ti­va där.

MÅNGA ANMÄLDA NAR­KO­TI­KABROTT be­hö­ver allt­så in­te va­ra nå­got då­ligt. Det är där­för statistiken över nar­ko­ti­kabrott hit­tills i år är li­te be­kym­mer­sam för po­li­sen, trots att an­mäl­ning­ar­na har mins­kat med 30 pro­cent jäm­fört med för fem år se­dan.

– Nar­ko­ti­kabrotts­lig­he­ten skil­jer sig från an­nan brotts­lig­het, den speg­lar gans­ka myc­ket hur ak­ti­va vi har va­rit, så man kan in­te ba­ra slå sig för brös­tet och sä­ga vad bra. Det kan be­ro på att vi in­te har gjort så många kon­trol­ler, sä­ger Pe­ter Svern­ling.

Han me­nar dock att ökad po­li­siär när­va­ro, att kom­mu­nen har satt in ord­nings­vak­ter och and­ra åt­gär­der har gjort att cent­rum i dag är tryg­ga­re än vad det va­rit ti­di­ga­re. Ett tec­ken på det är an­ta­let miss­han­dels­ä­ren­den ut­om­hus i cent­rum och Kam­pen­hof­om­rå­det har hal­ve­rats i år.

– Ser vi på ti­di­ga­re år har det le­gat gans­ka jämnt och nu har det kom­mit ner till ett 20-tal. Det är bra.

För­u­tom cent­rum är om­rå­det kring Jarls­ga­tan ett om­rå­de där det an­mäls myc­ket nar­ko­ti­kabrott.

– Det är det ju ing­et snack om. Kom­mu­nen har bo­en­de för bland an­nat miss­bru­ka­re, där är po­li­sen of­ta­re. Of­ta är vi in­te där för att job­ba med nar­ko­ti­kan ut­an för an­nat och då upp­täcks of­ta det of­ta, sä­ger Pe­ter Svern­ling.

All­ra flest nar­ko­ti­kabrott upp­da­gas dock på po­lishu­set. Det be­ror på att när po­lis gri­per el­ler om­hän­der­tar folk av helt and­ra skäl och de vi­si­te­ras, så hit­tas dro­ger på dem och an­mä­lan görs.

Bild: NICK­LAS ELMRIN

NÄRINGSLIV. Ma­rie Nilsson är för­bunds­ord­fö­ran­de för IF Me­tall. Ti­di­ga­re har hon va­rit di­strikts­ord­fö­ran­de i Bo­hus­län/dal.

Bild: PO­LI­SEN

DRO­GER I CENT­RUM. Kar­tan vi­sar var nar­ko­ti­ka- och dop­nings­brott sker i cen­tra­la Uddevalla. Ju stör­re ring desto fler brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.