Bes­ka be­sked från stat­lig ut­re­da­re

Bohusläningen - - Ledare - KARL AF GEIJERSTAM

LE­DA­RE 8 DE­CEM­BER. So­tenäs kom­mun har fått kraf­tigt för­säm­ra­de vill­kor i det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­met. An­led­ning­en är att för­änd­ring­ar i be­folk­ning­ens sam­man­sätt­ning för­änd­rar hur sta­ten för­de­lar peng­ar mel­lan kom­mu­ner.

I So­tenäs har un­der de se­nas­te åren skett för­änd­ring­ar i an­ta­let äld­re och an­ta­let yng­re, med ne­ga­ti­va kon­se­kve­ner för kom­mu­nen. År 2014 be­ta­la­de So­tenäs in 2,4 mil­jo­ner kro­nor till sy­ste­met, näs­ta år blir det 28 mil­jo­ner. En­ligt kom­mun­che­fen Ma­ria Wi­kings­son be­ror det­ta bland an­nat på att det är fle­ra per­so­ner över 80 år som har av­li­dit.

Kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M) har krävt för­änd­ring­ar och en ”broms” i sy­ste­met. ”Det är helt orim­ligt att be­gä­ra att en li­ten lands­bygds­kom­mun, med ba­ra 9 000 in­vå­na­re varav många är äld­re, ska kun­na stäl­la om och mins­ka si­na kost­na­der i vård, sko­la och om­sorg från en må­nad till en an­nan”, skri­ver han i Da­gens Sam­häl­le (3 de­cem­ber).

Men re­ge­ring­ens sär­skil­de ut­re­da­re om ut­jäm­nings­sy­ste­met, Hå­kan Sör­man, och ut­red­nings­sek­re­te­ra­re An­ders Norr­lid på­pe­kar i en replik till Abra­hams­son att det finns and­ra fak­to­rer som har på­ver­kat So­tenäs eko­no­mi. Det som So­tenäs har för­lo­rat på är ut­jäm­ning­en i för­sko­lan och sko­lan. An­ta­let barn i för­sko­la och grund­sko­la har mins­kat med 90 styc­ken. Men So­tenäs kom­mun har trots det­ta ökan­de kost­na­der, in­te mins­kan­de. Utre­dar­na på­pe­kar att det är helt na­tur­ligt att kom­mu­nen mås­te mins­ka kost­na­der­na när be­ho­ven mins­kar.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i So­tenäs har fle­ra gång­er på­pe­kat att kost­na­der­na lig­ger över jäm­för­ba­ra kom­mu­ner och att det be­hövs fär­re sko­len­he­ter i kom­mu­nen. Där har oppositionen rätt. Det be­hövs god eko­no­misk hus­håll­ning och det in­ne­bär för­änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.