Smö­gens öråd har gjort nyt­ta för Smögen

Bohusläningen - - Debatt & Insändare - En läng­re ver­sion finns på bo­husla­ning­en.se

Vi ser med allt stör­re oro hur vå­ra po­li­ti­ker bör­jar för­svå­ra för de ide­el­la kraf­ter som på oli­ka sätt gör ett vik­tigt ar­be­te i vår kom­mun. För Smö­gens öråds räk­ning, har vi se­dan 1999 på oli­ka sätt ar­be­tat för att be­spa­ra ut­gif­ter för kom­mu­nen. För att kun­na ut­fö­ra det­ta ar­be­te krävs in­koms­ter. En del av des­sa in­täk­ter har vi kun­nat ta in ge­nom att vi ar­ren­de­rat 524 kvadrat­me­ter av Smö­gens skol­plan. Drygt 50 000 kro­nor gav det i år. För­u­tom peng­ar­na kun­de vi ge två ung­do­mar som­mar­jobb, plus 10 000 kro­nor till Smö­gens sko­la.

Par­ke­ring­en har ock­så va­rit nytt­jad som lång­tidspar­ke­ring där de bo­en­de i gam­la Smögen ut­an par­ke­rings­möj­lig­het vid si­na fas­tig­he­ter kun­nat stå till en an­nan kost­nad än 25 kro­nor i tim­men. Kom­mu­nen är nu ute ef­ter att ta över den­na verk­sam­het, med ar­gu­ment att al­la för­e­ning­ar ske be­hand­las li­ka. Det är ju vac­kert tänkt, men den po­li­ti­ker som jäm­för Smö­gens öråds verk­sam­het rakt över med and­ra för­e­ning­ar, är då­ligt in­satt i histo­ri­en.

Ne­dan föl­jer en del av örå­dets ob­jekt un­der vår verk­sam­het.

DAMBADET. Vi bygg­de en ny bryg­ga, bän­kar och vind­skydd. Kost­nad för kom­mu­nen: noll kro­nor.

VALLEVIKSBADET, en över 50 år gam­mal be­tong­kon­struk­tion i myc­ket då­ligt skick, re­no­ve­ra­des. Kost­nad för kom­mu­nen: 225 000 kro­nor. Skul­le det job­bet dri­vits i kom­mu­nal re­gi, ha­de en halv mil­jon in­te räckt till.

FÄHUSET HASSELÖSUND. Kom­mu­nen av­såg att stänga bad­plat­sen, Has­se­lösunds­bor­nas en­da bad­plats. Re­ak­tio­ner­na lät in­te vän­ta på sig. Hållö­fisk fanns då fort­fa­ran­de kvar, och ef­ter er­bju­dan­de av Leif Sten­man om eko­no­miskt stöd, tog sig örå­det an upp­gif­ten. Kost­nad för kom­mu­nen: noll kro­nor.

VADBOCK. Bygg­des upp i Smö­gens hamn med till­hö­ran­de bryg­ga, för att vi­sa li­te av Smö­gens histo­ria.

Örå­det har ock­så med­ver­kat till att få ny sand till sju plat­ser i kom­mu­nen. Örå­det tog ini­ti­a­tiv till att fle­ra bad i kom­mu­nen fick de­la på 600 ton dansk sjö­sand. Kom­mu­nen stod här för kost­na­den av san­den.

Vi har ock­så syss­lat med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.