Bygg in­te mer på Kle­ven

Bohusläningen - - Sidan 1 - Gun­nel Ber­lin och Olle Tör­nquist (S) (S)-ar­bets­grup­pen för Plan, Bygg och Mil­jöfrå­gor

Kle­ven på Smögen har ex­plo­a­te­rats un­der lång tid och fort­fa­ran­de på­går ny­bygg­na­tion i om­rå­det. Fle­ra hund­ra bo­en­de­en­he­ter har byggts på en för­hål­lan­de­vis be­grän­sad yta, vil­ket gör att om­rå­det bli­vit över­ex­plo­a­te­rat och upp­levs som oattrak­tivt. Trots po­li­tisk kon­sen­sus om det­ta fö­re va­let ställer sig nu den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten i bygg­nads­nämn­dens ar­bets­ut­skott po­si­tiv till ett plan­be­sked för yt­ter­li­ga­re 150 bo­stä­der. Den här gång­en gäl­ler det ti­di­ga­re Smögen Marins mark, vil­ken är av­sett för små­in­du­stri och lik­nan­de verk­sam­he­ter. Så bör det för­bli. Fle­ra om­rå­den på Smögen har ge­nom­gått en för­vand­ling från verk­sam­het till bo­stä­der och det mås­te fin­nas någ­ra om­rå­den kvar för fram­ti­da eta­ble­ring­ar där mark­pri­set för pro­duk­tion och ser­vice lig­ger på en rim­lig ni­vå.

Dess­utom har den gam­la ge­nu­i­na kul­turmil­jön i om­rå­det längs Smö­gen­bryg­gan för­vans­kats ge­nom Kle­vens ex­tre­ma ex­plo­a­te­ring och tra­fik­si­tu­a­tio­nen är re­dan nu myc­ket stö­ran­de. Ty­värr fö­re­kom­mer ock­så smyg­pri­va­ti­se­ring av ge­men­sam­ma ytor på Kle­ven som till ex­em­pel brygg-

”Ty­värr fö­re­kom­mer ock­så smyg­pri­va­ti­se­ring av ge­men­sam­ma ytor”

pro­me­na­der och till­gång­en till den gam­la kä­ra bad­plat­sen ”Pom­pa”. Al­la mås­te ha möj­lig­het att pro­me­ne­ra längs vatt­net och rö­ra sig fritt på klip­por­na ut­an att hind­ras av so­fisti­ke­ra­de av­stäng­ning­ar.

Den vik­ti­gas­te frå­gan är dock om det be­hövs fler bo­stä­der på Kle­ven. Sva­ret är nej.

Idag finns det ett tju­go­tal lä­gen­he­ter till sa­lu och bo­stads­sats­ning­en vän­der sig tvek­löst till män­ni­skor som kan be­ta­la fle­ra mil­jo­ner för ett fri­tids­bo­en­de. Den­na ka­te­go­ri bo­en­de är nu väl till­go­do­sedd och det är ett starkt skäl till att in­te ge plan­be­sked för yt­ter­li­ga­re bygg­na­tion. I de fle­ra hund­ra bo­stä­der som re­dan byggts är knappt sex­tio per­so­ner folk­bok­för­da i kom­mu­nen.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter slår gär­na vakt om syf­tet med plan- och bygg­la­gen: ”att, med hän­syn till den en­skil­da män­ni­skans fri­het, främ­ja en sam­hälls­ut­veck­ling med jäm­li­ka och go­da lev­nads­för­hål­lan­den och en god och lång­sik­tigt håll­bar livsmil­jö för nu­va­ran­de och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.”

Bild: LAS­SE EDWARTZ

KLE­VEN. Be­hö­ver in­te fler bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.