Po­li­sen sam­la

UDDEVALLA: JAKTEN PÅ MISSBRUKAREN IN­TE LÄNG­RE HUVUDFOKUS

Bohusläningen - - Uddevalla -

Anmälda nar­ko­ti­kabrott har bli­vit fär­re. Bakom siff­ror­na göm­mer sig po­li­sens om­or­ga­ni­sa­tion, nytt fo­kus och po­lis­brist. – Vi job­bar med dem som har de sto­ra på­sar­na, sä­ger spa­na­ren To­ny Bengts­son.

På bor­det i po­lishu­set du­kar To­ny Bengts­son upp en ve­ri­ta­bel buffé av dro­ger, be­slag­tag­na de se­nas­te vec­kor­na. Ana­bo­la ste­ro­i­der, can­na­bis, am­fe­ta­min, ko­ka­in ...

– Det luk­tar sött, söt to­bak, sä­ger han och snif­far på en tor­kad haschka­ka.

– Det här gör man ju in­te i Sve­ri­ge. Bind­med­let för att bin­da ihop det är of­ta ka­mel­spill­ning. Men det här, Sve­ri­ge skul­le till och med va­ra själv­för­sör­jan­de på det här, fort­sät­ter han och vi­sar upp en på­se med ny­li­gen be­slag­ta­gen ma­riju­a­na.

Oli­ka for­mer av can­na­bis­pre­pa­rat är den ut­an jäm­fö­rel­se van­li­gas­te dro­gen. I en rap­port från Po­li­sen och Tull­ver­ket 2016 kon­sta­te­ra­des att 50 pro­cent av de nä­ra 40 000 drog­be­slag som po­lis och tull gjor­de 2015 var ma­riju­a­na el­ler can­na­bisharts. En an­nan van­lig drog är am­fe­ta­min, som en­ligt den er­far­na knarkspa­na­ren To­ny Bengts­son har le­gat re­la­tivt jämt ge­nom åren ut­an att va­ra sig mins­ka el­ler öka i nå­gon stör­re ut­sträck­ning. An­nars kan det gå tren­der i dro­gan­vän­dan­det, för nå­got år se­dan syn­tes myc­ket fen­ta­nyl, och de se­nas­te åren är det en an­nan drog som po­li­sen stö­ter på i allt stör­re ut­sträck­ning.

– Det som är oer­hört van­ligt i dag är ko­ka­in. Det har all­tid fun­nits ef­ter­frå­gan men den är så myc­ket stör­re i dag. Det finns ju hur myc­ket som helst, det kom­mer in myc­ket stör­re mäng­der ko­ka­in till Sve­ri­ge i dag än vad det gjor­de för 10–15 år se­dan.

DET ÄR EN dyr drog som ger kor­ta rus och snabbt för­svin­ner ur krop­pen vil­ket gör den svår för po­li­sen, el­ler för­äld­rar, att upp­täc­ka. Ny­li­gen tog po­li­sen en stor­säl­ja­re av dro­ger, bland an­nat ko­ka­in i Fyr­bo­dal. En per­son som en­ligt To­ny Bengts­son sål­de till runt 75 ung­do­mar. Men att ut­re­da per­so-

VAN­LIGT MED NAR­KO­TI­KA. Den er­far­na po­li­sen To­ny Bengts­son vi­sar upp en li­ten del av den nar­ko­ti­ka som po­li­sen van­li­ga dro­ger. Po­li­sen gör stän­digt nya be­slag i stör­re el­ler mind­re om­fatt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.