Fler än nå­gon­sin lä­ser Bo­hus­lä­ning­en di­gi­talt

Bohusläningen - - Uddevalla - CHRISTI­AN MÖLLER 031-62 40 00 christi­an.mol­[email protected] KA­RIN CARLS­SON 0522-992 14 [email protected]­husla­ning­en.se

Nu har Bo­hus­lä­ning­en till­sam­mans med sys­ter­tid­ning­ar­na in­om Stam­pen Me­dia över 50 000 di­gi­ta­la pre­nu­me­ran­ter.

– Det känns fan­tas­tiskt ro­ligt, sä­ger Jo­han Hans­son, vd för Stam­pen me­dia. Vad tror du är an­led­ning­en till att så många nu väl­jer att pre­nu­me­re­ra di­gi­talt?

– Jag tror att den störs­ta an­led­ning­en är att vi gör myc­ket bra lo­kalt in­ne­håll. Vi har verk­li­gen sat­sat på lo­kal kva­li­tets­jour­na­li­stik och det är jät­te­kul att det nu vi­sar sig i fler pre­nu­me­ran­ter. Vad in­ne­bär det­ta för Stam­pen?

– Det in­ne­bär att den stra­te­gi vi valt med lo­kal kva­li­tets­jour­na­li­stik nu vi­sar sig ge re­sul­tat och att vi kan fort­sät­ta på den in­slag­na vägen. Och för Bo­hus­lä­ning­en?

– Bo­hus­lä­ning­en har pre­cis som öv­ri­ga tit­lar haft en kraf­tig till­växt di­gi­talt bå­de på plus och på e-tid­ning­en och vi ser att vi har en fort­satt sta­bil bas i print ock­så. Den blir vis­ser­li­gen mind­re, men ök­ning­en di­gi­talt är stör­re än tap­pet i print. Så Bo­hus­lä­ning­en har en bra bas att byg­ga vi­da­re på.

Vad blir näs­ta steg för Stam­pen?

– Vi har re­dan kom­mu­ni­ce­rat * Bo­hus­lä­ning­en, Gö­te­borgs­pos­ten, TTE­LA, Strömstads Tid­ning, Hal­lands­pos­ten och Hal­lands Ny­he­ter in­går al­la i kon­cer­nen Stam­pen Me­dia och er­bju­der al­la di­gi­ta­la pre­nu­me­ra­tio­ner. * Nu har tid­ning­ar­na till­sam­mans över 50 000 di­gi­ta­la pre­nu­me­ran­ter. att vi kom­mer att fort­sät­ta sats­ning­en på rör­lig bild un­der 2019. Det kom­mer att bli än­nu fler sänd­ning­ar från lo­kal id­rott och även lo­ka­la ny­hets­sänd­ning­ar. Vi kom­mer ock­så att sät­ta upp en tv-hubb på GP:S re­dak­tion i Gö­te­borg där vi kom­mer att sän­da li­ve i sam­ar­be­te med sys­ter­tid­ning­ar­na. Det är en sak som lä­sar­na kom­mer att mär­ka, men vi hop­pas kun­na ut­veck­la vår lo­kal­jour­na­li­stik på al­la fron­ter, sä­ger Jo­han Hans­son.

Chefre­dak­tör Ingalill Sundhage sä­ger att det­ta be­ty­der myc­ket för Bo­hus­lä­ning­en.

– Det här är väl­digt vik­tigt för att vi ska kun­na fort­sät­ta med den lo­ka­la jour­na­li­sti­ken, sä­ger hon. Vad blir näs­ta steg för Bo­hus­lä­ning­en?

– Vi kom­mer nu att gö­ra yt­ter­li­ga­re en rad för­bätt­ring­ar di­gi­talt och in­fö­ra nya tjäns­ter som för­stär­ker den lo­ka­la jour­na­li­sti­ken än­nu mer, sä­ger Ingalill Sundhage.

LO­KALT. Chefre­dak­tör Ingalill Sundhage me­nar att den nya fram­gång­en in­ne­bär myc­ket för den lo­ka­la jour­na­li­sti­ken.

NÖJD. ”Bo­hus­lä­ning­en har en bra bas att byg­ga vi­da­re på” sä­ger Jo­han Hans­son, vd på Stam­pen Me­dia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.