Häk­tad miss­tänkt för barn­våld­täkt

Bohusläningen - - Uddevalla -

UDDEVALLA: Den 40-årige man som i vec­kan an­hölls miss­tänkt för grov våld­täkt och sex­u­el­la över­grepp mot barn häk­ta­des un­der fre­da­gen. Man­nen häk­ta­des på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för brot­ten. En­ligt häkt­nings­fram­stäl­lan finns det en risk att man­nen fort­sät­ter be­gå brott el­ler kan för­svå­ra be­vis­ning­en. Åkla­ga­ren fick där­för till­stånd att åläg­ga re­strik­tio­ner mot man­nen. Över­grep­pen ska ha på­gått un­der fle­ra års tid vid man­nens bo­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.