Pre­em vill byg­ga nytt raf­fi­na­de­ri

Bohusläningen - - Bohuslän & Dalsland - MA­RIE KENNEDY

Pre­em­raffs pla­ne­ra­de ut­bygg­nad i Lysekil har mötts av kraf­ti­ga pro­tes­ter. Nu med­de­lar fö­re­ta­get att man vill byg­ga en ny an­lägg­ning på Hi­sing­en i Gö­te­borg som ska pro­du­ce­ra en mil­jon ku­bik­me­ter för­ny­bar die­sel och flyg­bräns­le per år.

Pre­em stor­sat­sar nu på att byg­ga en stor an­lägg­ning för för­ny­el­se­bar die­sel och för­ny­el­se­bart flyg­bräns­le i an­slut­ning till fö­re­ta­gets raf­fi­na­de­ri på Hi­sing­en. Den nya an­lägg­ning­en ska pro­du­ce­ra upp till 25 pro­cent av he­la Sve­ri­ges upp­skat­ta­de be­hov av för­ny­ba­ra driv­me­del 2030. Pre­em läm­nar nu in en an­sö­kan om nytt mil­jö­till­stånd hos mark- och mil­jö­dom­sto­len för raf­fi­na­de­ri­et i Gö­te­borg.

– Det­ta ser vi som ett förs­ta steg, på sikt vill vi ut­ö­ka pro­duk­tio­nen av för­ny­el­se­ba­ra driv­med­len två till tre gång­er, sä­ger Pre­ems vd Pet­ter Hol­land.

Om den fram­ti­da ut­bygg­na­den kom­mer att ske i Gö­te­borg el­ler nå­gon an­nan­stans är för ti­digt att sä­ga, kon­sta­te­rar Pet­ter Hol­land.

Dock är det klart att rå­va­ran till de för­ny­el­se­ba­ra driv­med­len ska kom­ma från sko­gen, slak­te­ri­av­fall, el­ler spann­måls­av­fall.

Re­dan i dag pro­du­ce­rar Pre­em grön för­ny­el­se­bar die­sel på raf­fi­na­de­ri­et i Gö­te­borg. För att pro­du­ce­ra driv­me­del kom­mer man in­te runt att det blir kol­di­ox­id­ut­släpp. Kol­di­ox­id­ut­släp­pen för nya an­lägg­ning­en på Hi­sing­en, som kan stå klar 2023, be­räk­nas bli cir­ka 300 000 ton per år.

UN­DER HÖS­TEN HAR Pre­em­raffs ti­di­ga­re avi­se­ra­de ut­bygg­nad av raf­fi­na­de­ri­et i Lysekil mötts av kraf­ti­ga pro­tes­ter och över­kla­gan­den av mark- och mil­jö­dom­sto­lens be­slut att ge ut­bygg­nads­till­stånd för en an­lägg­ning där man vill om­vand­la tjockol­ja, som ti­di­ga­re an­vänts som far­tygs­bräns­le, till re­na­re for­mer av driv­me­del till sjö­far­ten.

En­ligt Pre­em­raffs eg­na be­räk­ning­ar kom­mer kol­di­ox­id­ut­släp­pen för den nya an­lägg­ning i Lysekil att bli upp till 3,4 mil­jo­ner ton per år. Det skul­le in­ne­bä­ra att Pre­em blir det fö­re­tag som släp­per ut mest kol­di­ox­id i Sve­ri­ge.

– Vi tar kol­di­ox­id­ut­släp­pen på yt­ters­ta all­var och pla­ne­rar ock­så för att byg­ga en förs­ta pi­lotan­lägg­ning i Lysekil för Ccs-tek­nik. En full­ska­lig Ccs-an­lägg­ning i Lysekil skul­le kun­na mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen med upp till 40 pro­cent, sä­ger Pet­ter Hol­land.

Ccs-tek­ni­ken går ut på att av­skil­ja kol­di­ox­id från rök­ga­ser­na in­nan de släpps ut i at­mo­sfä­ren. Kol­di­ox­i­den kom­pri­me­ras se­dan för att i fly­tan­de form kun­na trans­por­te­ras via båt el­ler rör­led­ning­ar till lag­rings­plat­ser på minst 800 me­ters djup.

– Det finns pla­ner på att man skul­le kun­na lag­ra kol­di­ox­i­den un­der gam­la ol­je­fält i Nord­sjön. Men det finns än­nu inga re­gel­verk el­ler över­ens­kom­mel­ser med svens­ka myn­dig­he­ter för att kun­na gö­ra det, sä­ger Pet­ter Hol­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.