65 fart­syn­da­re åk­te fast för fort­kör­ning

Bohusläningen - - Bohuslän & Dalsland - CHAR­LOT­TE SKYLLBORG 0522-992 05 [email protected]­husla­ning­en.se

Härom­da­gen kla­ra­de al­la åt­ta po­li­sa­spi­ran­ter i Fyr­bo­dal god­känt på att an­vän­da en la­ser­mä­ta­re och has­tig­hetska­me­ra. Da­gen ef­ter vil­le de prak­ti­se­ra si­na kun­ska­per. Och tog fast 65 fart­syn­da­re i Bo­hus­län.

– Aspi­ran­ter­na är nya i ga­met och tyck­te gi­vet­vis att det här var väl­digt spän­nan­de. Jag själv, som har någ­ra år i po­li­s­yr­ket, kan sam­ti­digt kän­na att det här är väl­digt be­kläm­man­de siff­ror. Att vi tar fast 65 fart­syn­da­re in­om lop­pet av ba­ra ett dags­pass är na­tur­ligt­vis in­te ro­ligt.

Det sä­ger Ulf Dar­rell. Han är kom­mun­po­lis­chef på Tjörn och Orust och hål­ler dess­utom i ut­bild­ning­ar för aspi­ran­ter och po­li­ser som gäl­ler has­tig­hetska­me­ror och la­ser­mä­ta­re.

Kur­sen blev allt­så al­la åt­ta aspi­ran­ter god­kän­da i härom­da­gen. Da­gen ef­ter vil­le de prak­ti­se­ra sin nya kun­skap.

Ulf Dar­rell tog med sig fy­ra aspi­ran­ter och åk­te till sko­lan i Spe­keröd. Där är det 50 kilo­me­ter i tim­men som gäl­ler.

– Här kom en man kö­ran­de i 81 kilo­me­ter i tim­men. Nu får han in­te kö­ra vi­da­re på ett tag ef­tersom vi tog hans kör­kort på plats, sä­ger Ulf Dar­rell.

PÅ KORT TID ha­de sex per­so­ner åkt fast för fort­kör­ning.

Den and­ra grup­pen stod på väg 160 i Tol­le­näs och ha­de fått upp far­ten när det gäl­ler att ta fart­syn­da­re. Tio styc­ken hann de ta in­nan en ef­ter­lyst per­son ham­na­de i de­ras hän­der och man fick läm­na has­tig­hets­ö­ver­vak­ning­en ett tag.

Här kom den värs­ta fart­syn­da­ren ock­så. En per­son som kör­de 120 kilo­me­ter i tim­men på 70-väg. När kör­kor­tet läm­nas till­baks är in­te po­li­sens be­slut. Ären­det över­läm­nas till Trans­port­sty­rel­sen.

PÅ YTT­RE RINGLEDEN i Stenungsund togs nio fort­kö­ra­re på 50-vägen.

Ef­ter lunch ställ­de sig he­la grup­pen på Gö­te­borgs­vä­gen i Stenungsund. Tio po­li­ser på plats un­der en läng­re stund gav 28 fart­syn­da­re.

– Jag tyc­ker är­ligt ta­lat att det är kons­tigt att in­te fler såg oss. Bi­lis­ter­na bor­de ha bätt­re uppmärksamhet än så.

Se­na­re sam­ma dag åk­te aspi­ran­ter­na vi­da­re. På en 40-väg i Skär­hamn togs nio bi­lis­ter för fort­kör­ning. I Ble­ket åk­te tre fast på väg 169.

65 fort­kö­ra­re på sam­ma dag allt­så. Och två som blev av med kör­kor­tet.

– Jag bru­kar sä­ga att det är in­te ett straff att bli av med kör­kor­tet. Det är en ad­mi­nist­ra­tiv åt­gärd. När den bi­ten är av­kla­rad är det ju dags att ut­fär­da bö­ter. Gi­vet­vis får en per­son som blir av med kör­kor­tet på plats, även bö­ter att be­ta­la, sä­ger Dar­rell.

Han be­rät­tar att fort­kö­rar­na in­te är oro­li­ga för själ­va bö­ter­na, även om det rör sig om tu­sen­tals kro­nor.

– Man är rädd att för­lo­ra kör­kor­tet och in­ser pro­ble­men som kom­mer att ske om man in­te har sitt kör­kort.

Bild: PO­LI­SEN

NYA I GA­MET. Åt­ta aspi­ran­ter kla­ra­de god­känt i ut­bild­ning­en för la­ser­mä­ta­re och has­tig­hetska­me­ra. Da­gen ef­ter tog de 65 fart­syn­da­re i Bo­hus­län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.