Kafé­ut­bu­det i Mel­le­rud ska grans­kas

Bohusläningen - - Bohuslän & Dalsland -

Ut­bu­det av söt­sa­ker ska ses över på ka­fe­te­ri­or som har ele­ver som en sär­skild mål­grupp. Det upp­dra­get har kul­tur- och ut­bild­nings­chef An­ders Pet­ters­son fått av po­li­ti­ker­na i Mel­le­rud.

SD i kom­mu­nen fö­re­slår i en mo­tion att kom­mu­nen ute­slu­ter, el­ler kraf­tigt be­grän­sar, ut­bu­det av läsk och söt­sa­ker i sor­ti­ment som säljs vid kom­mu­nens an­lägg­ning­ar.

Folk­häl­so­stra­teg Glenn Nord­ling fram­höll ti­di­ga­re att kom­mu­nen del­vis ska till­mö­tes­gå kra­vet.

– VI SKA se över ut­bu­det vid i förs­ta hand ka­fe­te­ri­or som riktar sig till barn och ung­do­mar. Det är elev­ka­fe­te­ri­an på Rå­da­sko­lan och ka­fe­te­ri­an i Ung­doms­hu­set Stin­sen. Det är rek­to­rer­na som har an­sva­ret för des­sa men vi ska fö­ra en di­a­log om vil­ket in­ne­håll som bör fin­nas.

Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott har nu gett kul­tur- och ut­bild­nings­chef An­ders Pet­ters­son i upp­drag att ge­nom­fö­ra en över­syn av ut­bu­det på ca­fe­te­ri­or som har sko­le­le­ver som spe­ci­fik mål­grupp.

UPP­DRA­GET SKA PRE­SEN­TE­RAS po­li­ti­ken den 12 mars näs­ta år.

för

Bild: SVEN-GUN­NAR SVENS­SON

ÖVER­SYN. Ut­bu­det av läsk och söt­sa­ker ska ses över vid Rå­da­sko­lans skol­ka­fe­te­ria (bil­den) samt ka­fe­te­ri­an vid Ung­doms­hu­set Stin­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.