Psy­ki­a­tri­verk­sam­het läggs ner

Bohusläningen - - Sidan 1 - ING­VAR SPETSMARK 0703-444215 [email protected]­husla­ning­en.se

MUNKEDAL: Pro­jekt No Li­mits i Munkedal star­ta­de 2015 med syf­tet att hjäl­pa män­ni­skor som av oli­ka an­led­ning­ar drab­bats av psy­kisk ohäl­sa. Men pro­jekt­peng­ar­na är slut och nu läggs verk­sam­he­ten ner.

Pro­jekt No Li­mits i Munkedal star­ta­de 2015 med syf­tet att hjäl­pa män­ni­skor som av oli­ka an­led­ning­ar drab­bats av psy­kisk ohäl­sa. Nu har pro­jekt­peng­ar­na ta­git slut och verk­sam­he­ten läggs ner.

– Orsaken till att verk­sam­he­ten ska läg­gas ner är att det sak­nas peng­ar, sä­ger An­ders Haag, av­del­nings­chef i Munke­dals kom­mun som vill fram­hål­la att det he­la ti­den har hand­lat om ett tids­be­grän­sat pro­jekt.

NO LI­MITS ÄR en grupp­verk­sam­het för unga vux­na som star­ta­de i syf­te att hjäl­pa män­ni­skor som drab­bats av psy­kisk ohäl­sa att kom­ma ut i ar­bets­li­vet. Un­der pro­jek­tets gång änd­ra­des fo­kus till att bry­ta män­ni­skors iso­le­ring. Del­ta­gar­na har se­dan star­ten träf­fats två da­gar i vec­kan un­der stu­die­cir­kel­lik­nan­de for­mer. Ak­ti­vi­te­ter­na har va­ri­e­rat, det har bland an­nat hand­lat om mål­ning, plan­te­ring, hand­ar­be­te och fo­to­gra­fe­ring.

JUST NU PÅ­GÅR ett pro­jekt med te­a­ter och de som står bakom sats­ning­en har vänt sig till del­ta­gar­na i No Li­mits för att få hjälp och stöd. Be­ske­det att verk­sam­he­ten ska läg­gas har ner or­sa­kat oro. Många är för­vå­na­de över att det in­te blir nå­gon fort­sätt­ning.

– VI SOM del­tar i No Li­mits har hjälpt till med te­a­ter­pro­jek­tet i näs­tan ett år. Den tack man får nu är att kom­mu­nen be­stämt sig för att läg­ga ner No Li­mits. Vi del­ta­ga­re skic­kas till­ba­ka på ru­ta ett. Det här vi­sar att kom­mu­nens pri­o­ri­te­ring lig­ger på an­nat än vad de för­sö­ker be­ly­sa med te­a­ter­pro­jek­tet, sä­ger en av del­ta­gar­na i projektet.

AN­DERS HAAG FÖRNEKAR att kom­mu­nen läm­nar del­ta­gar­na i projektet åt sitt öde.

– Fler­ta­let av del­ta­gar­na har re­dan i dag ett an­tal oli­ka in­sat­ser. Det kan hand­la om att man får bo­en­de­stöd, hjälp av kon­takt­per­so­ner el­ler and­ra ty­per av in­sat­ser. Det är dess­utom så att vi ar­be­tar på att hit­ta en er­sätt­ning för den verk­sam­het som ska läg­gas ner.

”Orsaken till att verk­sam­he­ten ska läg­gas ner är att det sak­nas peng­ar” AN­DERS HAAG Av­del­nings­chef

Bild: MA­RIA LUND­BERG

LYF­TER FRAM. Kom­mu­nen be­slu­tat att av­veck­la projektet No Li­mits som riktar sig till män­ni­skor som av oli­ka an­led­ning­ar drab­bats av psy­kisk ohäl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.