An­rik pis­so­ar kan få ny plats

Bohusläningen - - Sidan 1 - ING­VAR SPETSMARK 0703-444215 [email protected]­husla­ning­en.se

LYSEKIL: Den gam­la pis­so­a­ren som ti­di­ga­re stått i nor­ra ham­nen i Lysekil i när­ma­re 100 år in­nan den togs bort kan kom­ma att få en ny pla­ce­ring. Nu ska frå­gan ut­re­das.

”Vi vän­tar på di­rek­tiv från kom­mun­led­ning­en” PER GARENIUS Sam­hälls­bygg­nads­chef

Nu ser det lju­sa­re ut för den gam­la pis­so­a­ren som stod i nor­ra ham­nen i Lysekil i när­ma­re 100 år in­nan den togs bort 2008. Det be­slut som ny­li­gen ta­gits i kom­mun­sty­rel­sen in­ne­bär att frå­gan om en ny pla­ce­ring åter ska ut­re­das.

– Vi vän­tar nu på di­rek­tiv från kom­mun­led­ning­en och se­dan ska vi ta tag i den här frå­gan, sä­ger Per Garenius, sam­hälls­bygg­nads­chef i Ly­se­kils kom­mun.

DEN HÄR PIS­SO­A­REN bygg­des på 1920-ta­let ef­ter att ett an­tal fis­ka­re fram­fört öns­ke­mål om en uri­no­ar el­ler to­a­lett vid bryg­gan. Då­va­ran­de ord­fö­ran­den i stads­full­mäk­ti­ge höll till och med ett ett in­vig­nings­tal och en or­kes­ter bjöd på mu­sik vid in­vig­ning­en.

PIS­SO­A­REN TOGS BORT 2008 i sam­band med om­bygg­na­den av nor­ra ham­nen. I det lä­get kon­tak­ta­de kom­mu­nen me­tall­re­stau­ra­torn Cai Zet­ter­ström i Stock­holm. Han åtog sig att re­no­ve­ra pis­so­a­ren som mon­te­ra­des ner i de­lar och skic­ka­des till Stock­holm. Se­dan dess har den re­no­ve­ra­de pis­so­a­ren, som del­vis be­kosta­des med

stöd från läns­sty­rel­sen, le­gat i de­lar i ett av kom­mu­nens för­råd.

Näm­nas bör att pis­so­a­ren i Lysekil bland an­nat om­nämns i en bok med den nå­got ovan­li­ga ti­teln ”Pis­so­a­ren en bygg­nad för män” som skri­vits av Torsten Sig­frids­son från Uddevalla.

DET ÄR LYSEKILSPROFILEN Glenn ”Glic­ko” An­ders­son som skri­vit ett med­bor­gar­för­slag om att pis­so­a­ren åter ska sät­tas upp.

– Jag tyc­ker det är så po­si­tivt, sä­ger han. Den har en lång histo­ria bakom sig och jag hål­ler tum­mar­na för att den kom­mer att kun­na ses i Lysekil näs­ta år.

VID RE­GEL­BUND­NA till­fäl­len har det på­ståtts att pis­so­a­ren skul­le va­ra bygg­nads­min­nes­för­kla­rad. så är in­te fal­let men det stäm­mer in­te. Det som hänt är att Ly­se­kils kom­mun till­styrkt ett så­dant för­slag men att läns­sty­rel­sen sa­de nej till det­ta.

Bild: ING­VAR SPETSMARK

FÅR NY PLA­CE­RING? Nu ska frå­gan om en fram­ti­da pla­ce­ring av den gam­la pis­so­a­ren som ti­di­ga­re stod i nor­ra ham­nen i Lysekil ut­re­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.