Löfven (S) kan tving­as av­stå från topp­mö­te

Bohusläningen - - Sverige - PE­TER WALLBERG/TT MA­RIA DAVIDSSON/TT LARS LARSSON/TT

”Ba­ra ett lands stats­chef får ta plats vid Eu-le­dar­nas bord om in­te re­ge­rings­che­fen kan.”

Sve­ri­ges stol på Eu-topp­mö­tet kan stå tom på grund av re­ge­rings­kri­sen. Ba­ra kung­en får er­sät­ta stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S).

Sve­ri­ge står in­för en av de mest in­ten­si­va po­li­tis­ka vec­kor­na på se­na­re år.

Om Ste­fan Löfven lyc­kas få ihop ett re­ge­rings­un­der­lag i för­hand­ling­ar­na med Cen­ter­par­ti­et, Li­be­ra­ler­na och Mil­jö­par­ti­et kan det bli stats­mi­nis­ter­om­röst­ning mitt i vec­kan. Och da­gar­na därefter pre­sen­ta­tion av mi­nist­rar och re­ge­rings­för­kla­ring.

Det ris­ke­rar att kroc­ka med att EU:S stats- och re­ge­rings­che­fer sam­las på lu­ci­a­da­gens kväll för att bland an­nat dis­ku­te­ra brex­it och mi­gra­tions­frå­gor. Men Sve­ri­ges stol kan stå tom på topp­mö­tet.

ORSAKEN ÄR ATT ba­ra ett lands stats­chef får ta plats vid Eu-le­dar­nas bord om in­te re­ge­rings­che­fen kan. Men att skic­ka kung­en är in­te ak­tu­ellt. Lös­ning­en kan i stäl­let bli att ett an­nat lands re­ge­rings­chef får fö­ra Sve­ri­ges ta­lan.

Om det brit­tis­ka par­la­men­tet på tis­dag rös­tar nej till det fö­re­slag­na ut­trä­des­av­ta­let, kom­mer Eu-le­dar­na att ha en hel del att be­hö­va fun­de­ra på. En av­tals­lös brex­it i mars näs­ta år kan få sto­ra kon­se­kven­ser för fö­re­tag och många Eu-med­bor­ga­re.

På re­ge­rings­kans­li­et på­går nu ett in­ten­sivt pla­ne­ran­de för oli­ka sce­na­ri­er för vec­kans mö­ten.

Löfven är just nu upp­ta­gen med re­ge­rings­för­hand­ling­ar som vän­tas fort­gå un­der hel­gen.

På mån­dag ska Löfven läm­na en ”upp­föl­jan­de rap­port” till tal­man Andre­as Nor­lén om hur det har gått. Kanske har han ett re­sul­tat, el­ler be­gär än­nu li­te mer för­hand­lings­tid.

SAM­TI­DIGT SKA RIKSDAGEN spi­ka bud­getra­mar­na för näs­ta år – dra­ma­ti­ken in­leds på mån­dag mor­gon när fi­nans­ut­skot­tet har mö­te. Då, el­ler un­der da­gen, bör det bli klart om det blir Mo­de­ra­ter­nas och Krist­de­mo­kra­ter­nas ge­men­sam­ma bud­get­för­slag som ska gäl­la för Sve­ri­ge ef­ter ny­år. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har re­dan ut­lo­vat sitt stöd.

Ett ne­der­lag i slut­om­röst­ning­en om bud­ge­ten på ons­dag skul­le in­ne­bä­ra sto­ra be­kym­mer för Ste­fan Löfven om han lyc­kas få till en re­ge­ring. Vis­ser­li­gen kan en ny re­ge­ring snabbt läg­ga fram en stor änd­rings­bud­get, men ska­dan kan re­dan va­ra skedd, med Löfvens ögon sett, ef­tersom bud­ge­ten från M och KD med sto­ra skat­te­sänk­ning­ar lägger be­slag på en stor del av det ut­rym­me för re­for­mer som finns fram­ö­ver.

Löfvens rädd­ning kan va­ra att i hel­gen få till en upp­gö­rel­se om re­ge­rings­mak­ten med C, L och MP som ock­så in­ne­bär att C och L rös­tar med re­ge­ring­en om bud­ge­ten den 12 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.