Sko­lor tar kraft­tag mot kränk­ning­ar

Bohusläningen - - Sverige - JOHN ALEX­AN­DER SAHLIN/TT

Sex­is­tisk jar­gong i skolkor­ri­do­rer och na­ken­bil­der från om­kläd­nings­rum sprids i so­ci­a­la me­di­er – ex­emp­len på sex­u­el­la kränk­ning­ar finns det gott om i sko­lan. Över he­la lan­det ut­bil­das skol­le­da­re och ele­ver för att kun­na stop­pa kränk­ning­ar­na.

– Det störs­ta pro­ble­met på vår sko­la tror jag är det ver­ba­la krän­kan­det. Att man till ex­em­pel an­vän­der bög som skälls­ord och att det blir nor­ma­li­se­rat. Sam­ti­digt som det kan stå nå­gon i när­he­ten och tyc­ka att det är jät­te­job­bigt, sä­ger ele­ven Em­ma­nu­el Brew.

Till­sam­mans med tre and­ra ele­ver och verk­sam­hets­che­fen på Finn­ve­dens gym­na­si­um i Vär­na­mo re­pre­sen­te­rar han en av nio sko­lor när en ut­bild­ningstur­né mot sex­u­el­la kränk­ning­ar rul­lar in i Väx­jö.

PROJEKTET ”BACKA”, SOM fle­ra ele­voch skol­le­dar­or­ga­ni­sa­tio­ner står bakom, har be­sökt 24 stä­der när det av­slu­tas. Må­let är att ge­nom kom­pe­tens­höj­ning och hand­lings­pla­ner ar­be­ta för en sko­la fri från tra­kas­se­ri­er och sex­u­el­la kränk­ning­ar.

– Vi mås­te gå till bot­ten med var­för det är ett stort pro­blem med kränk­ning­ar i sko­lor. Vi vill för­sö­ka för­änd­ra från grun­den, så att det in­te fort­sät­ter att va­ra så här, sä­ger tur­né­le­da­ren Em­ma­li­na Blom­berg från Backa.

Näs­tan var fem­te till­frå­gad bland 1 000 gym­na­sie- och hög­sta­di­e­e­le­ver upp­le­ver att sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er of­ta fö­re­kom­mer på sko­lan, en­ligt en Novus­un­der­sök­ning som Backa be­ställt.

– Så det är ett ex­tremt ar­bets­mil­jöpro­blem på sko­lor­na, sä­ger Jo­han Pet­ters­son, ut­bil­da­re från or­ga­ni­sa­tio­nen Ma­ke Equal.

EM­MA­LI­NA BLOM­BERG upp­le­ver att de sex­u­el­la kränk­ning­ar­na och tra­kas­se­ri­er­na i sko­lan ökar. So­ci­a­la me­di­er bi­drar till den ut­veck­ling­en, an­ser hon.

– Jag kan in­te tän­ka mig hur job­bigt det ha­de va­rit att be­hö­va oroa sig för att nå­gon ska skic­ka runt en na­ken­bild på mig från om­kläd­nings­rum­met. Just kränk­ning­ar i om­kläd­nings­rum­met vitt­nar många sko­lor om.

Sko­lor i he­la lan­det har bju­dits in till en ort i när­he­ten och många har nap­pat. Men jäm­lik­hetskon­sul­ten Jo­han Pet­ters­son öns­kar att gen­sva­ret ha­de va­rit än­nu stör­re. Fot­not: Tur­nén stan­nar i Uppsa­la, Ki­ru­na, Eskilstu­na, Lu­leå, Norr­kö­ping, Skel­l­ef­teå, Gö­te­borg, Umeå, Borås, Ös­tersund, Jön­kö­ping, Sundsvall, Falun, Karls­kro­na, Gäv­le, Kal­mar, Väx­jö, Stock­holm, Helsing­borg, Karl­stad, Lund, Öre­bro, Väs­terås, Mal­mö.

Bild: JO­HAN NILSSON/TT

SÄT­TER STOPP. En­na Bat­kic, Ali­na Karlsson, Ot­ti­lia An­ders­son och Em­ma­nu­el Brew från Finn­ve­dens gym­na­si­um i Vär­na­mo un­der en ut­bild­nings­dag i Väx­jö mot sex­u­el­la kränk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.